Vlastný výskum

Vedeckovýskumná činnosť je jedna zo základných múzejných aktivít, ktorá sprostredkúva poznatky o získaných zbierkových predmetoch, predovšetkým informácie obsiahnuté v samotných zbierkových predmetoch a písomnostiach, prípadne inak zdokumentované historické informácie. Vedeckovýskumné úlohy sa zameriavajú na rozširovanie zbierkového fondu (primárny múzejný výskum) a na vedecké zhodnocovanie zbierkových predmetov.

Vedeckovýskumná činnosť ako jedna zo základných múzejných aktivít vytvára v súčinnosti s ostatnými odbornými múzejnými činnosťami, najmä s odbornou evidenciou zbierkových predmetov, predpoklady na plnenie základných funkcií múzea v oblasti využívania informačného potenciálu zbierkových predmetov, ktoré tvoria a budú tvoriť základ skúmania a poznávania špecifík vývoja prostredia, v ktorom prevažne žije rusínske obyvateľstvo.

Výsledky vedeckovýskumnej činnosti zameranej na skúmanie zbierkových predmetov a zbierok vytvárajú informačný základ pre realizáciu expozičnej, výstavnej, edičnej, publikačnej a ostatnej prezentačnej činnosti. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti majú aj spätný vplyv – korigujú získavanie zbierkových predmetov s cieľom dosiahnuť komplexnú múzejnú dokumentáciu skúmaného faktu, javu či historickej udalosti.

V podmienkach múzejnej praxe realizuje SNM-MRK v Prešove vedeckovýskumnú činnosť aj v oblasti rozvíjania muzeologických teórií. Hlavné ciele vedeckovýskumnej činnosti SNM-MRK v Prešove sú zamerané na vytváranie pozitívneho vzťahu k zbierkovému fondu, jeho kvantitatívnemu a kvalitatívnemu rastu, ako aj k využívaniu jeho informačného potenciálu. Na základe vlastných výskumov a prieskumov múzeum získava nové zbierkové predmety a zbierky v súlade so svojou profiláciou a špecializáciou. Ako špecializované múzeum rozširuje pramenný potenciál na skúmanie vývoja prírody a spoločnosti, vedy, kultúry a umenia, s dôrazom na Rusínov žijúcich na území Slovenskej republiky. Rovnako dôležité je skúmanie vzťahov Rusínov k iným národom a národnostiam na území Slovenska a v multikultúrnom prostredí globalizujúcej sa Európy a celého sveta.

Prioritou sú historické kontakty a spolunažívanie Rusínov a Slovákov v rôznych historických obdobiach a štátnych útvaroch, vrátane etnických spoločenstiev, ktoré žili a žijú na Slovensku, nevynímajúc Rusínov žijúcich v zahraničí.

Múzeum vedecky skúma, zhodnocuje, analyzuje a interpretuje získané predmety a zbierky s cieľom určiť ich historickú, umeleckú, vedeckú, kultúrnu a estetickú hodnotu v kontexte ich vzniku, využívania a priameho vplyvu na ďalší vývoj rusínskej kultúry. Získané poznatky využíva ako pramenný materiál v oblasti prírodných a spoločenských vied pri poznávaní najmä tých špecifík vývoja spoločnosti, ktoré je možné skúmať a poznávať len na základe výskumu múzejných zbierkových predmetov. Pri ich vedeckom skúmaní sa využívajú metódy a postupy jednotlivých vedných disciplín, ktoré participujú na činnosti múzejnej praxe, a zároveň sa aplikujú princípy muzeológie ako teoretického základu pre rozvoj múzejných aktivít a konkrétnych činností.

V oblasti odbornej ochrany zbierkových predmetov múzeum skúma, vyhodnocuje a zovšeobecňuje poznatky a informácie o odbornom uložení zbierkových predmetov v depozitároch so zreteľom na nastavenie optimálnych klimatických podmienok pre jednotlivé materiálové skupiny. Dôraz je kladený na zovšeobecnenie poznatkov a informácií o odbornom stave a ošetrení (reštaurovanie, konzervovanie, preparovanie a pod.) zbierkových predmetov, ktoré sú zhromaždené v depozitároch alebo tvoria súčasť nainštalovaných výstav či stálych expozícií.

Vo vzťahu k rozvíjaniu muzeológie ako teoretickej vedy sa skúmajú a vyhodnocujú výsledky múzeografickej praxe, na základe čoho sa zovšeobecňujú získané poznatky a informácie s cieľom rozvíjať muzeologické teórie ako teoretický základ pre všetky múzejné aktivity.

Vedeckovýskumná činnosť SNM-MRK v Prešove sa zameriava na doplňovanie a rozširovanie zbierkových fondov s využitím terénnych výskumov vo všetkých oblastiach a disciplínach participujúcich na činnostiach múzea, no najmä v oblasti etnografie a historických vied.

Výsledky vedeckovýskumnej činnosti SNM-MRK v Prešove sú využiteľné aj v ostatných odborných činnostiach SNM, najmä vo všetkých formách prezentačnej činnosti. Vedeckovýskumná činnosť prispieva k lepšiemu poznaniu hospodárskeho, spoločenského, politického a kultúrneho rozvoja Rusínov na území Slovenska, ale aj v iných krajinách, čím sa múzeum priamo podieľa na mapovaní a rozvoji regionálnej, slovenskej, európskej a svetovej kultúry.

Výsledky výskumu slúžia verejnosti ako jeden zo zdrojov zvyšovania a upevňovania historického vedomia a pestovania pozitívneho vzťahu k Slovensku ako k rodnej vlasti a krajine predkov. Je nespochybniteľné, že vedecký výskum priamo či sprostredkovane prispieva k rozvoju tých vedných disciplín, ktoré participujú na činnosti múzea, vrátane muzeológie. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti slúžia na rozvoj, ochranu, prezentáciu a propagáciu kultúrneho dedičstva Rusínov (nevyhnutnosť ochrany a zachovania pre budúce generácie Rusínov žijúcich na Slovensku a v ďalších štátoch) v lokálnom i globálnom meradle.

Výstupy vedeckovýskumných úloh majú jednoznačnú a konkrétnu podobu a prispievajú ku skvalitneniu ostatných odborných aktivít múzea (príprava nových expozícií, dlhodobých výstav, súpisov zbierok – fontés, vedeckých štúdií, publikácií a pod.).

Výstupy vedeckovýskumnej činnosti múzea sú priebežne zverejňované v písomnej a verbálnej forme, a to prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov (rozhlas, televízia, film atď.), odbornej tlače, zborníkov a monografií (predovšetkým v zborníkoch vydávaných Slovenským národným múzeom-Múzeom rusínskej kultúry v Prešove a ostatnými inštitúciami, ktoré sa venujú rusínskej problematike).