Vzdelávanie


SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove realizuje metodickú, koordinačnú, informačnú a vzdelávaciu činnosť v oblasti múzejníctva pre rusínske obyvateľstvo (pričom sa zohľadňujú všetky vekové kategórie) i občanov majority a minorít žijúcich na Slovensku. Svoje služby poskytuje každému, kto prejaví záujem o problematiku patriacu do kompetencie múzea a múzejníctva na Slovensku. Múzeum spolupracuje so vzdelávacími regionálnymi inštitúciami (aj akademickými), múzeami, galériami, knižnicami, regionálnou štátnou správou a samosprávou a zapája sa do aktivít, ktoré sú prospešné pre všetky zainteresované subjekty a pomáhajú zviditeľňovať aktivity múzea a múzejníctvo na Slovensku i v zahraničí. Múzeum spolupracuje aj s múzeami v zahraničí, ktoré prejavia záujem o spoluprácu prínosnú pre všetkých zúčastnených partnerov. 

Školy a verejnosť  (PDF, 222,7 kB)