(1) MY...

od 3. 11. 2016 do 31. 1. 2017

Projekt:           (1) MY...

Termín:           3.11.2016 – 31.1.2017

Miesto:            Múzeum SNR, Štúrova ul. 2, 907 01 Myjava

Organizátor:  Slovenské národné múzeum – Múzeum Slovenských národných rád v Myjave

                         Trnavský samosprávny kraj - Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Kurátor:         Božena Juríčková

 

 

Jadrom projektu (1) MY ... je spoločná výstava kolektívu umelcov,  rôznymi väzbami spätých s brezovsko-myjavským regiónom (rodisko, trvalé alebo prechodné pôsobisko, inšpiračný zdroj a pod.). Výstavy sa zúčastňujú autori z oblasti profesionálneho výtvarného umenia, ktorí sa radia k rozdielnym  generačným i žánrovým vrstvám aj k odlišným estetickým koncepciám. Zastúpené sú viaceré vizuálne médiá v nadväznosti  na individuálne programy jednotlivých autorov, predovšetkým voľná a užitá grafika, kresba,  ilustrácia, fotografia, maľba, kresba, textil a iné.

Výstava v priamej línii nadväzuje na úvodný nultý ročník podujatia (2012), ktorý vznikol z potreby zmapovať i aktualizovať databázu autorov a následne prezentovať danú kultúrno-spoločenskú sféru v lokálnom  prostredí i v širšom kontexte výtvarného diania na Slovensku. V tomto smere projekt pripravil potrebné informačné i technické zázemie ako predpoklad budúcej systematickej práce. Jeho perspektívou je rozvinúť ho do periodickej podoby a realizovať v pravidelných niekoľkoročných intervaloch a v konečnom dôsledku tak obohatiť región so živými folklórnymi väzbami o novú aktuálnu tradíciu. 

Výstavy sa výberom z diela zúčastňujú autori Andrej Augustín, Martin Augustín, Elena Bielčiková,  Peter Gála, Adela Galbavá, Jana Hojstričová, Jana Hrčková-Stankovianska, Lýdia Jergušová-Vydarená, Ján Mikulčík, Ľubica Prudilová-Dohnányová, Karol Prudil, Emil Sedlák, Ľubica Sitáková, Katarína Smetanová, Paulína Šramková.

Súčasťou projektu budú sprievodné programy – rozhovory a komentované prehliadky pre širokú verejnosť, vzdelávacie programy pre študentov a žiakov ZUŠ, 1. ročník tematicky zameranej regionálnej súťaže detského výtvarného prejavu  „Výtvarná Myjava“.

Vernisáž výstavy: 03.11.2016 o 16:00 hod.

Miesto: SNM – Múzeum SNR, Štúrova 2, Myjava

 

Kontakt :               034/245 1103, muzeumsnr@snm.sk       
Informácie: :          Bc. Alena Vašková,  www.snm.sk