O múzeu


Hlavná expozícia Múzea Slovenských národných rád v Myjave zachytáva takmer 170 rokov z dejín slovenského národa, jeho bojov o uznanie svojbytnosti a práva na sebaurčenie, ako aj o zvrchovanosť a vlastnú štátnosť. Jej zameranie je výchovno-vzdelávacie, ale zároveň reprezentatívne. Patrí medzi expozície, s ktorými by sa mal v rámci všeobecného vzdelania oboznámiť každý občan Slovenskej republiky. Jej súčasťou je aj dom Anny Koléniovej, kde v roku 1848 zasadala prvá Slovenská národná rada. Múzeum Slovenských národných rád vo svojej sídelnej budove v Myjave prezentuje aj podbradlansko-podjavorinský región. Vo svojich výstavných priestoroch pravidelne inštaluje rôzne zaujímavé výstavy. V areáli múzea sa nachádza niekoľko pamätníkov venovaných roku 1848. Sú to : 

  • Bronzový vysoký reliéf "V čase poroby" od národného umelca Rudolfa Pribiša. Pozostáva z troch častí, z ktorých autor stvárnil revolučné tradície roku 1848. V snahe zachovať a priblížiť historickú a dobovú autentičnosť autor modeloval reliéf realistickou formou. Uprostred reliéfu, ktorý je nosnou časťou, umiestnil alegorickú postavu ženy, ktorou vyjadril snahy I. SNR dať svojmu národu slobodu. Vľavo je kompozícia troch žien so sklonenými hlavami - metafora porobeného slovenského národa, a vpravo kompozícia šiestich postáv so zástavou - štúrovci prinášajúci slobodu svojmu národu v roku 1848. 
  • Súsošie "Národ zobúdzajúci sa z poroby" od Kláry Pataky pozostáva z troch voľných plastík zo spišského travertínu, ktoré sú symbolikou slovenského národného obrodenia - jeho troch fáz : prvá postava ležiaca, druhá akoby vstávajúca z hrobu a tretiu tvoria v náznakoch dve o seba sa opierajúce sa postavy, zdôrazňujúce potreby jednoty národa. 
  • Vstupná kovová brána je dielom akad. soch. E. Masarovičovej a prevedená po stránkach umeleckej, odbornej, výtvarnej v súlade k liatemu betónu i ostatným výtvarným dielam. 
  • Plastika "Väzba rokov" od národného umelca Jozefa Kostku. Autor v ideovej časti vyjadruje zviazanosť a spätosť udalostí v symbolickej skratke, pričom sa výtvarne viaže na ľudové prvky nášho umenia. Základný tvar plastiky je vinný preš, ktorý býval v pivniciach vinárov, kde to kvasilo a vrelo. V tejto plastike je vyjadrený celý obsah našich dejinných zvratov, doplnený letopočtami 1848 - 1918 - 1944. vtedy to totiž u nás rovnako vrelo a kvasilo. 
  • Symbolická plastika "Slovanská lipa" od akad. soch. Štefana Belohradského prevedená z hliníkového materiálu.

Múzeum Slovenských národných rád má vysunuté pracovisko, ktorým je expozícia Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách.