Ivan Kulec a jeho tvorba - výstava

od 13. 11. 2020 do 30. 4. 2021Súčasťou zbierkového fondu Slovenského národného múzea – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku je aj bohatý súbor artefaktov umeleckého charakteru. Medzi jeho najcennejšie časti, okrem iného, patrí aj takmer celoživotná výtvarná pozostalosť najvýznamnejšieho predstaviteľa moderného umenia ukrajinskej diaspóry v bývalom Československu Ivana Kuleca. Okrem Svidníka sa diela autora nachádzajú taktiež v Prahe a v štátnych a súkromných zbierkach Ukrajiny, USA a Kanady.

13. novembra 2020 o 14.00 hod. sa vo výstavnej sieni SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku uskutoční sprístupnenie výstavy pod názvom IVAN KULEC A JEHO TVORBA, na ktorú Vás srdečne pozývame. Prostredníctvom prezentácie diel umelca mate možnosť spoznať jeho osobnosť, tajomnú a dodnes nepoznanú.

I. Kulec sa narodil 24. 6. 1880 v dedine Cholujevo (Halič, Rakúsko-Uhorsko) dnes Vuzlove (Ľvovská oblasť, Ukrajina). Výtvarné vzdelanie získal na Akadémii výtvarných umení v Krakove, kde v rokoch 1903–1908 študoval u prof. W. Weissa, J. Stanislawskiego a J. Pankiewicza. Počas 1. svetovej vojny narukoval ako vojak rakúsko-uhorskej armády a po jej ukončení zostal žiť v Prahe. V roku 1923 sa stáva jedným zo spoluzakladateľov Ukrajinskej akadémie plastických umení v Prahe (Ukrajinské štúdiо plastických umení). Akadémia mala štatút vysokej školy a pôsobila aj počas 2. svetovej vojny. Okrem ukrajinských a českých študentov školu navštevovali Slováci, Rusi, Juhoslovania, Rumuni, ako aj študenti iných národností. Od roku 1932 do roku 1952, kedy umelec zomrel (11. 3. 1952), bola akadémia súkromnou školou I. Kuleca.

Okrem pedagogickej činnosti sa I. Kulec venoval aj maľbe, kresbe, grafike a sochárstvu. Z výtvarných žánrov najväčší priestor vyčlenil pre imaginárny portrét, figurálnu kompozíciu a zátišie. Z výtvarných techník najčastejšie používal maľbu, kombinovanú techniku, kresbu ceruzkou alebo tušom, gvaš, akvarel, rezbu a modelovanie. Jeho tvorba pozostáva prevažne z diel voľného umenia, menej z diel úžitkového umenia – exlibrisov a karikatúr.

Jedna časť diel I. Kuleca je výlučne tvorba predmetná, druhá časť – z hľadiska výtvarnej formy –je tiež tvorba konkrétna, ale z pohľadu zvoleného námetu (osud, láska, bôľ, únava) má charakter abstraktný, t.j. predmetnosť a abstraktnosť sú vo výtvarnom snažení autora vzájomne späté.

I. Kulec tvoril v období 1. polovice 20. storočia, kedy ešte bol aktuálny symbolizmus a secesia, vznikal a rozvíjal sa expresionizmus, kubizmus, český kubizmus, purizmus a konštruktivizmus. Tvorivými postupmi uvedených umeleckých smerov sa majster nielen inšpiroval, ale ich aj svojským spôsobom rozvinul a obohatil.

Výstava potrvá do 31. januára 2021. Tešíme sa na vás!
PaedDr. Ladislav Puškár – kurátor výstavy


Складовою частиною збіркового фонду Словацького національного музею – Музею української культури у Свиднику є багата колекція артефактів художнього характеру. До його найціннішої частини, крім іншого, належить майже ціложиттєва мистецька спадщина найвизначнішого представника модерного мистецтва української діаспори колишньої Чехословаччини Івана Кульця. Крім Свидника, твори художника зберігаються також у Празі, в державних і приватних колекціях України, США та Канади. 

13 листопада 2020 року о 14.00 год. у СНМ – Музеї української культури у Свиднику відбудеться відкриття виставки під назвою ІВАН КУЛЕЦЬ ТА ЙОГО ТВОРЧІСТЬ, на яку ми Вас щиро запрошуємо. Посередництвом презентації робіт художника, ви маєте можливість пізнати його особистість, загадкову і досі невідому. 

І. Кулець народився 24.6.1880 р. в селі Холуєво (Галичина, Австро-Угорщина), нині Вузлове (Львівська область, Україна). Освіту здобув в Академії образотворчих мистецтв у Кракові, де в 1903-1908 рр. навчався у професорів В. Вейсса, Я. Станіславського та Й. Панькевича. Під час 1-ої світової війни вступив на військову службу до австро-угорської армії, а після її закінчення залишився жити в Празі. У 1923 р. стає одним із співзасновників Української академії пластичних мистецтв у Празі (Українська студія пластичних мистецтв). Академія мала статус вищого навчального закладу та діяла і під час 2-ої світової війни. Крім українських та чеських студентів, академію відвідували словаки, росіяни, югословани, румуни а також студенти інших національностей. З 1932 р. аж до смерті художника (11.3.1952 р.) академія була приватною школою І. Кульця. 

Крім педагогічної діяльності, І. Кулець займався також живописом, малюнком, графікою та скульптурою. З образотворчих жанрів найбільшу увагу приділяв імажинарному портрету, фігуральній композиції та натюрморту. З образотворчих технік найчастіше використовував живопис, мішану техніку, малюнок олівцем або тушшю, ґуаш, акварель, різьбу та ліплення. Його творчість складається переважно з творів вільного мистецтва, меншою мірою з творів мистецтва функціонального – екслібрисів та карикатур. 

Одна частина робіт І. Кульця є виключно предметною творчістю, інша – з точки зору образотворчої форми – є також творчістю конкретною, однак з огляду на підібраний сюжет (доля, любов, біль, втома) має абстрактний характер, тобто предметність й абстрактність у художній творчості митця взаємопов'язані. 

І. Кулець творив у період 1-ої половини ХХ століття, коли ще були актуальними символізм та сецесія, але вже виникали та розвивалися експресіонізм, кубізм, чеський кубізм, пуризм та конструктивізм. Художник не тільки надихався творчими прийомами наведених мистецьких течій, але водночас своєрідним способом їх розвинув та збагатив.

Виставка триватиме до 31 січня 2021 року. Тішимось на зустріч з Вами.
Куратор виставки: Ладислав Пушкар