Zaujímavosti zbierkového fondu


          Krast v obci Jakubany
 
Križmo

Symbolika darov je vždy pozitívna, je prejavom úcty. Dary sprevádzali všetky významné udalosti života jednotlivca i spoločnosti, najmä pri narodení. Dodržiavala sa etiketa darovania, okruh obdarovaných, ale najmä princíp reciprocity.
V obci Jakubany okresu Stará Ľubovňa v deň krstu krstná mama spolu s krstným otcom prichádzajú do domu rodičov, krstná matka berie dieťa do „plky". Je to asi 60 cm široké utkané plátno a asi 2,5m dlhé. Spoločne s rodičmi prichádzajú do chrámu, kde začína obrad krstu. Krstní rodičia a rodičia sú plne zaangažovaní pri vysluhovaní sviatosti krstu. Rodičia a krstní rodičia sa v mene dieťaťa najprv zriekajú diabla. Zmyslom tohto obradu nie je len rozhodnúť sa pre Krista, ale aj zakúsiť spoločenstvo, ktoré dieťa chráni pred zlým. Po pomazaní dieťaťa olejom a samotnom krste kňaz odovzdáva dieťaťu namiesto krstnej košieľky „križmo", teda biele plátno ozdobené farebnými stuhami, dar krstnej matky. Hneď po odovzdaní krstná matka a matka novopokrstené dieťa zabalia do tohto plátna a previažu ho farebnou stuhou do kríža – odtiaľ názov „križmo". Potom kňaz krstným rodičom odovzdáva sviecu, pričom hovorí: „Prijmi túto horiacu sviecu a po celý život sa usiluj o svoje prežiarenie svetlom viery a dobrých skutkov, aby si mohol (mohla), keď príde Pán, radostne mu vyjsť v ústrety so všetkými svätými, bez prekážok vstúpiť do paláca jeho nebeskej slávy a kraľovať s ním na nekonečné veky. Amen". Po udelení iniciačných sviatostí krstní rodičia spolu s rodičmi prinášajú dieťa do domu rodičov.

PhDr. Iveta Vasilenková