Nadobúdanie


Nadobúdanie archívnych dokumentov (akvizícia)

 • Archívne fondy a zbierky vznikajú z akvizícií účelovým výberom dokumentárne cenných záznamov a to nákupom, darom alebo prevodom z registratúrneho strediska SNM alebo jeho pobočiek v špecializovaných múzeách SNM, prípadne z iných štátnych inštitúcií či súkromných osôb. 
 • Poradným orgánom generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea pre posudzovanie koncepčných, programových a organizačných zásad činnosti Archívu SNM a jeho pobočiek v špecializovaných múzeách SNM a pre ohodnocovanie písomných, obrazových, zvukových a iných záznamov mimo vyraďovacieho konania, ktorými sa budujú archívne fondy, zbierky a súbory archívnych dokumentov v Archíve SNM a jeho pobočkách je Archívna rada. 
 • Archívna rada svojou činnosťou pomáha generálnemu riaditeľovi SNM pri plnení úloh v archívnej činnosti, správe registratúry v SNM a v nadobúdaní archívnych dokumentov do Archívu SNM a jeho pobočiek ustanovenej zákonom Národnej rady SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a v znení neskorších zmien a predpisov a vykonávacej vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z.. v znení neskorších zmien a predpisov. 


Nadobúdanie archívnych dokumentov prebieha:

 • darom, 
 • kúpou, 
 • prevodom spisov, fondov, zbierok alebo jednotlivín zo špecializovaných múzeí SNM, prípadne z iných štátnych inštitúcií. 
 • pravidelne prevodom registratúry z príručných registratúr a z organizačných útvarov SNM do Registratúrneho strediska SNM (predbežné triedenie a evidencia, príprava registratúrnych záznamov bez dokumentárnej hodnoty na vyraďovacie konanie) sa vykonáva:
  - prevodom z bratislavských príručných registratúr do registratúrneho strediska SNM v Bratislave,
  - prevodom z príručných registratúr špecializovaných múzeí (ďalej len ŠM) do pobočiek registratúrneho strediska v ŠM,
  - vyhotovením súpisov registratúrnych záznamov bez dokumentárnej hodnoty navrhnutých na vyradenie,
  - prípravou a realizáciou vyraďovacieho konania za celé SNM,
  - príprava a realizácia vyradenia registratúrnych záznamov po odsúhlasení MV SR – odboru archívov a registratúr, do zberných surovín.