O projekte


Deň Hliny – Čaro hliny je projekt, ktorý má priniesť čaro keramiky a porcelánu do každodenného života. Sedem plánovaných aktivít v projekte je zameraných na umeleckú slobodu, otvorenosť spoločnosti voči iným krajinám, myšlienkam, ženám a menšinám.

Zástupcovia Telemark múzea – Múzea porcelánu z Nórska navštívili Modru a stretli sa so zástupcami SNM – Múzea Ľ. Štúra a so zástupcami mesta Modra. Počas stretnutia v Modre, v septembri 2019, sa diskutovalo o rôznych témach: o umení na verejných miestach, spoločných kultúrnych podujatiach a bilaterálnej spolupráci medzi múzeami a mestom, s rešpektom k prírode a keramickej tradícii. Partneri objavili podobnosti v technikách spracovania hliny a oboch múzeách. Našli spoločné záujmy a spôsoby ako predstaviť stáročnú fascináciu hlinou smerom k širokej verejnosti. Prvé podujatie, ktoré „prekročí hranice" a ktoré podporí prácu s publikom, je výmena výstav. Nová výstava V oboch partnerských mestách pritiahne nových návštevníkov do múzea, predstaví nórsky porcelán na Slovensku a keramiku zo Slovenska v Nórsku. Druhou aktivitou je sympózium umelcov, kedy budú umelci zo Slovenska a Nórska tvoriť konkrétne diela, ako aj prezentovať svoj pohľad na každodenný život, vrátane aktuálnych sociálnych výziev.

Dôležitou časťou projektu je vytvorenie inovatívnej výstavy v SNM – Múzeu Ľ. Štúra v Modre. Výstava „Od džbána k figurálnej tvorbe" predstaví slávnych keramických majstrov s ohľadom na rodovú rovnosť a umelcov z menšinových skupín.

Výsledok ďalších aktivít, ako vytvorenie dizajn manuálu pre historické centrum mesta, laserová prezentácia na historickej budove či keramické prvky v meste bude určené pre široké publikum. Aktivity vnesú umenie do každodenného života a zamerajú sa na rôzne cieľové skupiny (nielen návštevníkov múzea). Umenie na verejných miestach skrášli prostredie. Keramické značenie verejných budov, názvov ulíc a čísiel domov v historickom centre mesta spojí moderné umenie s tradíciami.

Cieľom projektu „Deň hliny – Čaro hliny" je posilnenie bilaterálnej spolupráce, vymazanie hraníc prostredníctvom umeleckého vyjadrenia, predstavenie umenia širokej verejnosti a posilnenie empatie. Telemark múzeum je cenným partnerom pri organizácii výmeny výstav, predstavení diel z porcelánu v Modre a organizácii sympózia umelcov. Skúsenosti z múzea v Porsgrunne a Skien-u budú veľmi užitočné pri tvorbe novej výstavy v SNM – Múzeu Ľ. Štúra. Zástupcovia Telemark múzea odprezentujú tvorbu porcelánových diel so všetkými ich špecifikami počas festivalu Slávnosť hliny – Keramická Modra, čo iste zaujme aj odbornú verejnosť. A naopak, myšlienka priblíženia umenia ľuďom prostredníctvom nového dizajn manuálu pre historické centrum mesta, keramické prvky v meste a laserové predstavenie zbudili záujem partnerov z Nórska.

Spolupráca medzi Telemark múzeom a SNM – Múzeom Ľ. Štúra priniesla doposiaľ veľa užitočných myšlienok a skúsenosti. Mesto Modra, Telemark múzeum a SNM - Múzeum Ľ. Štúra získajú množstvo benefitov z plánovaných aktivít projektu. Rozšíri sa povedomie verejnosti o histórii a tvorbe porcelánu a keramiky, prezentácia zbierkových predmetov, ktoré prilákajú nových návštevníkov múzea, mesta, regiónu.

Počas festivalu Slávnosť hliny – Keramická Modra a sympózia umelcov budú prezentovať svoje diela aj umelci, ktorí sú súčasťou projektu. Prínosom bude medializácia diel a predstavenie umelcov verejnosti.

Zvýšenie záujmu mladých ľudí o umenie je určujúce. A to nielen preto, že nástupcovia v keramickej výrobe chýbajú. Umenie ľudí scitlivuje, prehlbuje toleranciu voči rôznym etnickým a sociálnym skupinám, krajinám a iným rozdielom v spoločnosti.