HraMoKa – obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže


HraMoKa – obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže v rámci programu SK05 – Zachovanie a revitalizácia Európskeho kultúrneho dedičstva, financovaného z Grantov EHP a Nórska

Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva

Kultúrne dedičstvo sprístupnené verejnosti

číslo projektu: CLT02002, program: SK05-0012.

Celkové oprávnené výdavky - 601 118,-€
Výška projektového grantu - 510 951,-€
Výška spolufinancovania zo ŠR SR - 90 167,-€ (15 %)

1. etapa: Obnova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň – Obnova východného krídla – HraMoKa - Obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže

2. etapa: Obnova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň Obnova východného krídla - fasády, okná

3. etapa: Oprava strechy východného krídla barokového kaštieľa