Ochrana

Ochrana archívnych dokumentov

Archív SNM zabezpečuje ochranu archívnych dokumentov dôslednou evidenciou, správnym uložením a manipuláciou, preventívnou ochranou, dezinfekciou, dezinsekciou, konzervovaním a reštaurovaním.

Preventívnou ochranou je:

 1. vyhotovenie registratúrneho záznamu na nosiči, ktorý zabezpečí jeho trvanlivosť, 
 2. uloženie archívneho dokumentu v ochrannom obale, c) dodržiavanie zásad manipulácie s archívnymi dokumentmi,
 3. umiestnenie archívu a registratúrneho strediska v priestoroch, ktoré spĺňajú podmienky podľa zákona a vyhlášky,
 4. zabezpečenie a kontrola podmienok uloženia, ako sú: - teplota (16 °C ± 2 °C), meranie termohydrografom 2x do týždňa, - relatívna vlhkosť vzduchu (50% ± 5 %), meranie termohydrografom 2x do týždňa, - optické žiarenie (s osvetlenín studeného svetla bez ultrafialového žiarenia, - v bádateľni do 300 luxov, - v ukladacích priestoroch do 200 luxov, - vo výstavných priestoroch do 50 luxov , - prašnosť (nesmie presiahnuť 50 g/m3), - mikrobiologické znečistenie a biologickí škodcovia.
 5. priebežná kontrola fyzického stavu archívnych dokumentov a registratúrnych záznamov,
 6. zamedzenie vstupu cudzích osôb do priestorov archívu a registratúrneho strediska,
 7. evidovanie archívnych dokumentov,
 8. evidovanie registratúrnych záznamov,
 9. vyhotovovanie konzervačnej kópie a študijnej kópie,
 10. dezinfekcia a dezinsekcia archívnych dokumentov, registratúrnych záznamov a priestorov, v ktorých sú uložené,
 11. ochranu pri vystavovaní archívnych dokumentov (evidencia, manipulácia, ochrana proti degradačným vplyvom).