Odborná evidencia zbierkových predmetov

Odborná evidencia zbierkových predmetov sa vykonáva s cieľom jednoznačne identifikovať zbierkový predmet a určiť jeho vedeckú, historickú, kultúrnu a umeleckú hodnotu. Múzeum zapíše zbierkový predmet ihneď po jeho nadobudnutí do odbornej evidencie zbierkového fondu.

Evidencia:
I. stupeň – chronologická evidencia zbierkových predmetov vedená vo forme knihy prírastkov, bezodkladne po nadobudnutí zbierkového predmetu.
II. stupeň – katalogizácia zbierkových predmetov, najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí vo forme katalogizačného záznamu. 

Slovenské národné múzeum vedie v elektronickej podobe centrálnu evidenciu zbierkových predmetov múzeí zapísaných v registri CEMUZ - Centrálna evidencia múzejných zbierok