Odborná konferencia CSTI 2011


CSTI 2011 Conservation Science, Technology and Industry

 

S l o v e n s k é  n á r o d n é  m ú z e u m
S l o v e n s k á  t e c h n i c k á  u n i v e r z i t a
s i  V á s  d o v o ľ u j ú  p o z v a ť

na vedeckú konferenciu CSTI 2011

KONZERVAČNÁ VEDA A TECHNOLÓGIE PRE OCHRANU KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

ktorá sa uskutoční

v dňoch 3. – 4. novembra 2011
v SNM – Výstavný pavilón Podhradie
Bratislava, Žižkova 16

Tlačová správa tu (DOC, 36,4 kB).

Kultúrne a prírodné dedičstvo zákonite trvalo degraduje, preto musí byť aj jeho ochrana trvalá. V kultúrnom štáte zabezpečujú kvalitu a udržateľnosť ochrany dedičstva pamäťové a fondové inštitúcie (PFI). Rozsah spravovaného dedičstva sa neustále zväčšuje, na druhej strane však finančné zdroje na trvalú kvalitnú ochranu rastúceho dedičstva nie sú dostatočné. Ako sú na to pripravené reagovať a ako na to reagujú najvýznamnejšie PFI SR? Na konferencii CSTI 2011 budú definované potreby rozvoja najvýznamnejších národných a ďalších pamäťových a fondových inštitúcií, ktoré považujú rozvoj ochrany spravovaného dedičstva, a teda aj svoj rozvoj, za potrebný a nevyhnutný, úmerne rastu spravovaného dedičstva. Vedúci predstavitelia a odborníci týchto inštitúcií budú exaktne definovať súčasné problémy z hľadiska kvalitnej trvalej odbornej ochrany spravovaných zbierok, za ktorých ochranu a uchovanie sú zodpovedné. Vedci a ostatní odborníci z akademickej obce, PFI, vysokých škôl a SAV budú informovať o súčasných možnostiach, metódach, nástrojoch a výsledkoch konzervačnej vedy a technológií.

Cieľom konferencie Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva, CSTI 2011 je ponúknuť informácie a impulzy pre rozvoj ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva, konzervovania, reštaurovania, konzervačnej vedy, interdisciplinárneho výskumu a technologického rozvoja na Slovensku. Účastníkom konferencie budú k dispozícii vedecké a odborné referáty, postery, prezentácie firiem a možnosť pozrieť si výstavu SNM „Nahliadnite“.

Kontaktné osoby

Gabriela Kochanová (SNM), gabika.kochanova@snm.sk, +421 2 20 469 141
Michal Jablonský (STU), michal.jablonsky@stuba.sk, +421 2 59 325 218

Sponzori konferencie

BEL / NOVAMANN Internationals.r.o.

Komjatická 73

940 02 Nové Zámky

http://www.bel.sk

Bruker AXS GmbH

Oestliche Rheinbrueckenstr. 49

76187 Karlsruhe

Nemecko

www.bruker-axs.com

Ceiba s.r.o.

Jesenského 85

943 01 Štúrovo

www.ceiba.sk

MAC spol. s.r.o.

2.května 1062

763 61 Napajedla

http://www.macsro.cz

MULTIDATA Praha, s.r.o.

Sircova 202

196 00 Praha 9

http://www.multidata.cz

Shimadzu Slovakia, o. z.

Röntgenova 28

851 01 Bratislava

http://www.shimadzu.eu

Thermo Sanace s.r.o.

Chamrádova 475/23

718 00 Ostrava – Kunčičky
http://www.thermosanace.eu

VWR International, s.r.o.

BBC III Prievozská 6

821 09 Bratislava

https://sk.vwr.com