Odborná ochrana zbierkových predmetov


Vykonáva sa s cieľom zastavenia alebo spomalenia prirodzených procesov degradácie zbierkových predmetov a tým zachovávať ich vedeckú, historickú, kultúrnu a umeleckú hodnotu:

a) trvalým odborným uložením zbierkových predmetov v špecificky upravených a zabezpečených priestoroch múzea (v depozitároch),
b) zabezpečením optimálnych klimatických, svetelných a bezpečnostných podmienok pri trvalom uložení, prezentácii, štúdiu a preprave zbierkových predmetov, 
d) odborným ošetrením zbierkových predmetov, ktorým je najmä konzervovanie, reštaurovanie a preparovanie.

Konzervovanie – prevencia proti možnej deštrukcii zbierkového predmetu s cieľom zachovať alebo zlepšiť fyzický stav zbierkového predmetu.
Reštaurovanie – kvalitatívne zlepšenie fyzického stavu zbierkového predmetu.
Preparovanie – odborné spracovanie špecifickými metódami s cieľom zachovania zbierkového predmetu z oblasti prírodovedných vied pre vedecké, dokumentačné a výstavné účely. 

Vykonáva sa vo vlastných špeciálne technicky vybavených priestoroch, ktorými sú konzervátorské dielne, reštaurátorské ateliéry, preparátorské laboratóriá, alebo dodávateľsky.