Odborné činnosti

Múzeum na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním nadobúda predmety kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje:

Nadobúdanie zbierkových predmetov
Odborná evidencia zbierkových predmetov
Odborná revízia zbierkových predmetov
Bezpečnosť zbierkových predmetov
Odborná ochrana zbierkových predmetov
Vedecko-výskumná činnosť
Sprístupňovanie zbierkových predmetov, zbierok a historických objektov
Vzdelávacia činnosť

(Zákon č. 206/2009 Z. z. Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) 


Odborné činnosti špecializovaných múzeí SNM