Múzejná pedagogika


Múzeum je inštitúciou, ktorá zachováva pamäť spoločnosti. Spoločným cieľom škôl a múzeí je vzdelávanie a odovzdávanie vedomosti o kultúre, dejinách, vývine prírody a spoločnosti. Každá z týchto inštitúcií pristupuje k plneniu tohto cieľa inou formou a prostriedkami. Školské vzdelávanie má za cieľ ozrejmiť žiakom a študentom vedomosti a naučiť ich samostatne k nim k nim pristupovať a kriticky ich hodnotiť pomocou štandardných pedagogických metód používaných v tomto odbore. Prístup múzejnej pedagogiky sa od školskej v mnohom líši a v mnohom ju môže neopakovateľným spôsobom doplniť a obohatiť.

Múzejná pedagogika vychádza z poznávania na základe práce s hlavnou podstatou existencie múzeí - s múzejnými zbierkami. Múzeum je z hľadiska vzdelávania veľmi špecifickým priestorom ktorý ponúka deťom, mladým ľuďom ľudí, rodinám a všetkých návštevníkom možnosť hrať sa, experimentovať, zabávať sa či diskutovať. Pedagógom múzejné vzdelávacie programy umožňujú neopakovateľným spôsobom oživiť a zatraktívniť vyučovanie a prehĺbiť poznanie žiakov či študentov. 

Hlavným špecifikom múzeí v oblasti vzdelávania detí, mladých i dospelých ľudí je ich hlavná podstata – zbierkový materiál, ktorý je autentickým zdrojom poznania vývoja prírody a spoločnosti. Špecializované múzeá SNM vytvárajú široké spektrum zbierok a zbierkových fondov mapujúcich našu spoločnosť a históriu od najstarších dejín až po súčasnosť.

Zbierkové predmety múzeí sú nezastupiteľnou učebnou pomôckou a prostriedkom na neformálne vzdelávanie. Vďaka nemu a v spolupráci s prístupmi múzejnej pedagogiky majú múzeá jedinečnú príležitosť rozvíjať poznávanie ľudí, doplniť ich vzdelávanie a výchovu o aspekty emocionálnej inteligencie, schopnosti vzťahovať sa k svojmu prežívaniu zmysluplným spôsobom, rozumieť mu a mať z toho potešenie. Múzeá dokážu pre svojich návštevníkov vytvoriť priestor na aktívne poznávanie a učenie sa, na pokusy a overovanie si vedomostí v praxi. Deti tu môžu objavovať ako fungujú veci okolo nich, rozvíjať svoju zvedavosť a bádateľský postoj, ktorý vedie k aktívnemu poznávaniu a je veľmi dôležitý pre ich ďalší život a spoločenskú participáciu.1

V múzeu nájdete inšpiráciu, geniálne myšlienky, objavy a vynálezy, môžete tu spoznávať, diskutovať, tvorivo myslieť a zabaviť sa. 

Mgr. Dominik Hrdý
Centrum múzejnej komunikácie SNM
Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava
pedagogika@snm.sk, dominik.hrdy@snm.sk
+421 2 204 69 238, +421 917 319 684

V prípade záujmu o vzdelávacie programy a lektoráty jednotlivých múzeí SNM sa obráťte na konkrétny kontakt uvedený v danom múzeu, kde Vás poverený pracovník oboznámi s ponukou a  môžte si s ním dohodnúť termíny návštevy.