Opis spôsobu verejného obstarávania


1. etapa - Názov zákazky - Obnova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň Obnova východného krídla, – HraMoKa - Obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže (ďalej len HraMoKa) 

Zverejnené vo vestníku č. 101/2015 dňa 25.05.2015 pod č. 11290-WYP

Predpokladaná hodnota zákazky 282 673,18 € s DPH 
Obstaraná cena stavebných prác 244 000,00 € s DPH

2. etapa - Názov zákazky - Obnova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň Obnova východného krídla, – HraMoKa – fasády, okná - zverejnené vo vestníku č. 67/2016 dňa 07.04.2016 pod č. 6673-WYP

Predpokladaná hodnota zákazky 292 800,00 € s DPH
Obstaraná cena stavebných prác 210 000,00 € s DPH 

Úspora po VO – 121 473,18 € s DPH

Využitie úspory finančných prostriedkov na základe dohody s poskytovateľom grantu:
- Naviac práce f. Obnova s.r.o Banská Štiavnica (dodatok č.1 k zmluve SNM-MBKH – ZoD 2015-3324 – 55 736,93 € s DPH
- Výtvarný návrh a realizácia scény bábkového divadla a malých javiskových foriem – 10 484, 00 € s DPH
- Doplnkové osvetlenie barokových siení 18 000,00 € s DPH
- Stavebné práce – f. Hollstav – obnova ďalších vonkajších fasád východného a severného krídla kaštieľa – 37252,25 € 

Obstarávateľom bolo MK SR. Výber dodávateľa na uskutočnenie stavebných prác na plánované stavebné úpravy na Hrade Modrý Kameň bol realizovaný v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Na základe odhadovanej predpokladanej hodnoty zákazky bolo verejné obstarávanie zrealizované podľa § 100 ods. 1 a 2 ZVO – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác bez využitia elektronického trhoviska a zároveň prostredníctvom systému EVO a to pre fázu poskytovania súťažných podkladov a vysvetlení. Ponuky boli predložené v listinnej podobe. Verejné obstarávanie bolo ukončené elektronickou aukciou.