Organizácia štúdia


1. Počet poslucháčov v  II. ročníka je obmedzený.  O poradí prijatia rozhoduje dátum doručenia prihlášok.  Kurz sa otvára pri minimálnom počte 10 uchádzačov.
 
2. Študijný plán (15 tematických okruhov) je rozvrhnutý do 90 vyučovacích hodín. Vyučovací deň (6 vyučovacích hodín) začína od 10.00 a končí o 15.45 h.

3.  Učebné priestory:

– objavovňa SNM – Prírodovedného múzea, Vajanského nábr. 2, Bratislava
– učebňa SNM – Historického múzea, Bratislavský hrad
– výstavy a expozície múzeí SNM v Bratislave 

Podmienky úspešného absolvovania kurzu
1. Absolvovať minimálne 75 % z celkového počtu vyučovacích hodín. 

2. Záverečná práca v rozsahu najmenej 15 strán normalizovaného rukopisu bez príloh. Práca vychádza z tém študijného programu a bude aplikovaná na vybranú kultúrnu inštitúciu. K práci sa prikladá posudok konzultanta a oponenta. 

3. Absolvovať záverečné skúšky
a) vedomostný test (30 otázok) so správnosťou odpovedí minimálne 75 %
b) prezentácia záverečnej práce pred komisiou.