Organizácie


Slovenská republika

Zväz múzeí na Slovensku 

Rada galérií Slovenska 

Medzinárodná rada múzeí ICOM v SR 

Slovenská komisia pre UNESCO 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Česká republika

Muzeologicko-metodické centrá

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
Hlavním předmětem zájmu Centra pro prezentaci kulturního dědictví je oblast zprostředkování sbírek a poznatků z nich plynoucích veřejnosti, konkrétně problematika muzejní prezentace a komunikace s veřejností, mimořádných prezentačních počinů, muzejní pedagogiky, digitalizace a možností využití digitalizovaného kulturního dědictví, využívání nových technik a technologií v muzejní prezentaci, prezentace muzeí jako institucí ve vztahu k veřejnosti.

CENS - Centrum nových strategií muzejní prezentace
Národní metodické centrum pro recepci a prezentaci výtvarné a vizuální kultury v muzejním kontextu, zřízené pod Moravskou galerií v Brně v roce 2011, zkoumá především způsoby vystavení děl výtvarné a vizuální kultury v muzejním kontextu a aplikuje výsledky svého bádání v praxi.

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění
Metodické centrum při Národní galerii v Praze bylo zřízeno v roce 2001 Ministerstvem kultury. Poskytuje muzeím výtvarného umění odbornou a metodickou pomoc zejména při zacházení s uměleckými díly, jejich ochraně a jejich prezentaci

MCMP - Metodické centrum muzejní pedagogiky
Metodické centrum muzejní pedagogiky vzniklo v roce 2004. Jeho hlavním úkolem je sledování a zkoumání dané muzejní oblasti, poskytování informací a služeb vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům, vydávání metodických doporučení a textů, oborové vzdělávání, poskytování konzultací, spolupráce s ostatními centry a institucemi, prezentace a propagace jeho činnosti, tak, aby jeho existence vešla ve všeobecnou známost.

MCK - Metodické centrum konzervace
Základním cílem Metodického centra konzervace je podpora a rozvíjení správné praxe při ochraně movitého kulturního dědictví v ČR a to především při péči o sbírky muzejní povahy. MCK zajišťuje komplexní servis zahrnující metodiku a poradenství v oblasti konzervování-restaurování pro různé subjekty, v prvé řadě pak pro muzea.

CITeM - Centrum pro informační technologie v muzejnictví
CITeM (Centrum pro informační technologie v muzejnictví) vzniklo rozhodnutím Ministerstva kultury 1.1.2005 při Moravském zemském muzeu v Brně. Centrum se snaží o celostátní záběr, hledá široce použitelná řešení odpovídající standardům a předpisům, obecným i muzejním. Posiluje metodickou činnost, poradenství, školení, organizaci akcí, analýzy, přípravu projektů apod. Vedle obecných úkolů metodického centra řeší i některé specifické úlohy pro MZM, např. správu úložiště dat, aktualizaci dat CES, přípravu finálních souborů výsledků grantů VaV a další.

Oddělení muzeí a galerií odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury
Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek muzejní povahy, centrální evidence sbírek – CES a vývozu sbírkových předmětů do zahraničí.

Organizácie

Asociace muzeí a galerií České republiky

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Národní muzeum Praha – Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

Zahraničie

International Council of Museums  (ICOM)

UNESCO 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Aktualizácia 13.11.2020