Organizačná štruktúraGenerálne riaditeľstvo SNM v Bratislave
         
Kancelária generálneho riaditeľa  Úsek odborných činností  Úsek ekonomiky Úsek projektového riadenia a investičnej obnovy Špecializované múzeá SNM
Sekretariát generálneho riaditeľa   Muzeologický kabinet  Oddelenie rozpočtovania a financovania Oddelenie pamiatkovej obnovy SNM – Prírodovedné múzeum v Bratislave
         
Personálne oddelenie   Archív SNM Oddelenie informačnej sústavy Oddelenie verejného obstarávania  SNM – Hudobné múzeum v Bratislave 
         
Právny referát   Knižnica SNM   
Oddelenie správy a prevádzky budov
 SNM – Historické múzeum v Bratislave
         
Referát metodiky a kontroly  Vydavateľstvo    Oddelenie projekčné  SNM – Archeologické múzeum v Bratislave 
         
Referát požiarnej ochrany  Centrum múzejnej komunikácie    Oddelenie projektové SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave  
         
Referát OBO a utajovaných skutočností      Oddelenie informatiky  SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave 
         
Referát ochrany práce         SNM – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave
         
        SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v Bratislave 
         
        SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
         
        SNM – Múzeum Červený Kameň v Častej 
         
        SNM – Múzeum Slovenských národných rád v Myjave 
         
        SNM – Múzeá v Martine 
         
        SNM – Múzeum Bojnice v Bojniciach 
         
        SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
         
        SNM – Spišské múzeum v Levoči 
         
        SNM – Múzeum Betliar v Betliari 
         
        SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 
         
        SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove