Organizačné pokyny


1. Organizačné pokyny obdrži prijatý uchádzač najneskôr do 31. augusta 2020 
3. Bližšie informácie o štúdiu u koordinátora vzdelávania:

Mgr. Dominik Hrdý
Centrum múzejnej komunikácie
sídlo:      Slovenské národné múzeum
              Vajanského nábrežie 2, 
              810 06 Bratislava 16
tel.:        +421 2 204 69 238; 
              +421 917 319 684
e-mail:    dominik.hrdy@snm.sk