Pobočka Archívu SNM v SNM-Múzeum Bojnice


Poslední majitelia Bojnického zámku Pálfiovci (Pálffy) opustili svoj majetok v roku 1945. V roku 1950 sa začal Bojnický zámok využívať na múzejné účely. Rada Krajského národného výboru zriadila v jeho priestoroch Krajské nitrianske múzeum. Reorganizačné územné zmeny ovplyvnili konštituovanie Múzea Bojnice. Jeho zberná oblasť ako aj oblasť činnosti presahovala hranice regiónu, múzeum poskytovalo odbornú a metodickú pomoc všetkým múzeám Stredoslovenského kraja.
  
Múzeum Bojnice prešlo počas svojho pôsobenia viacerými organizačnými zmenami a úpravami svojej profilácie, ktoré sa premietali aj do skladby archívneho fondu organizácie. Múzeum Bojnice bolo súčasťou SNM v rokoch 1988 – 1991 a od roku 1995 až do súčasnosti. Pobočka Archívu SNM sa budovala preto na etapy, je umiestnená v priestoroch zámku a štúdium vo fondoch je v súčasnosti obmedzené.