Podmienky štúdia v Archíve SNM

Podmienky štúdia v Archive SNM

Archív SNM, vrátane pobočiek v špecializovaných múzeách SNM, sprístupňuje archívne dokumenty a umožňuje prístup k archívnym dokumentom zamestnancom Slovenského národného múzea, právnickým a fyzickým osobám v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov:

 • bohatstvo Archívu SNM je prístupné domácim i zahraničným záujemcom o bádanie a využívanie archívnych dokumentov na vedecké, študijné a administratívne účely,
 • archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení, kópií, štúdiom a verejným vystavovaním (osvedčená kópia nahrádza originál),
 • dodržiava všestrannú ochranu archívnych dokumentov, poskytuje:
      - predkladá originál archívneho dokumentu len výnimočne, kópiu vždy,
      - predkladá archívne dokumenty spred roka 1526 len v kópii,
      - predkladá archívne dokumenty len v dobrom fyzickom stave,
      - predkladá archívne dokumenty len v súlade s ochranou osobných údajov,
      - uprednostňuje predkladanie archívnych dokumentov v kópii a pod., 
 • archívne dokumenty sa poskytujú na študijné, vedecké a prevádzkové účely:
      - prezenčne
      - absenčne (na zmluvnom základe - výpožičné zmluvy)
      - vyhotovovaním kópií z archívnych dokumentov pre bádateľov
      - poskytovaním výpisov a odpisov, prípadne rešerší
      - vyhľadávaním dokumentov vo fondoch alebo zbierkach
        (po štúdiu ich okamžité uloženie späť do fondu alebo zbierky)
      - poskytovaním informačných, odborno-poradenských a iných odborných
        služieb v súlade so svojím poslaním a zameraním. 
 •  podmienky štúdia v Archíve SNM upravuje Bádateľský poriadok Archívu SNM, ktorý vydáva generálny riaditeľ SNM, jeho súčasťou je aj cenník za služby, ktoré poskytuje archív bádateľom.

Čo archív ponúka bádateľom?

 • archívne dokumenty k dejinám múzejníctva
  (fondy zriaďovateľov a jeho predchodcov)
 • archívne dokumenty k dejinám spolkov
  (múzejných, kultúrno-umeleckých a odborných)
 • osobné fondy významných osobností z oblasti vedy,
  spoločenského a kultúrneho života
 • zbierky cechových dokumentov, listín, historických máp
  a plánov, plagátov, testamentov, kalendárov, pohľadníc, pečiatok a pod.