Poslanie Archívu SNM


Archív Slovenského národného múzea
 je špecializovaným verejným archívom v sieti archívov Slovenskej republiky. Zastupuje Slovenské národné múzeum v otázkach archívnej činnosti a správy registratúry navonok.

Sídlo Archívu SNM je v Brämerovej kúrii na Žižkovej ulici č. 18 v Bratislave. Archívne fondy mimobratislavských špecializovaných múzeí SNM sú z priestorových a manipulačných dôvodov uložené v priestoroch príslušného špecializovaného múzea SNM.

Koncepcia činnosti a rozvoja Archívu SNM bola rámcovo daná pri jeho zriadení a postupne je rozpracovávaná na základe praxe v súlade s rozvojom reprezentovanej vednej disciplíny (archívnictva, archivistiky). 

Rozvoj archívu vyplýva z jeho postavenia a poslania, najmä však z charakteru a obsahu archívnych dokumentov, ktoré sú nositeľmi autentických, jedinečných a hodnoverných informácií o dejinách SNM, Slovákov, Slovenska a na jeho území žijúcich ďalších národností, s dôrazom na dejiny Slovenského národného múzea, jeho predchodcov, významných osobností a dejín múzejníctva na Slovensku vôbec, ktoré majú aj právnu silu a právnu záväznosť.

Hlavné poslanie Archívu SNM:
budovanie a všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich odborné a vedecké spracovanie a sprístupnenie ako aj využívanie na vedecké a iné účely, 

vytvoriť ucelený archívny fond SNM, odborne ho spracovať, evidovať a postupne sprístupňovať archívne fondy, archívne zbierky a súbory archívnych dokumentov, ktoré Archív SNM ochraňuje.