Predarchívna starostlivosť (správa registratúry)

  • Archív SNM v Bratislave koncepčne riadi, metodicky usmerňuje, koordinuje a kontroluje správu registratúry SNM v registratúrnych strediskách špecializovaných múzeí SNM a v príručných registratúrach SNM (pravidelné preberanie registratúrnych záznamov, evidenciu, ukladanie a využívanie). Pravidelne organizuje školenia, inštruktáže a konzultácie v oblasti správy registratúry pre vedúcich sekretariátu, sekretárky a odborných pracovníkov SNM.

  • Jeho referátom je tiež registratúrne stredisko SNM, ktoré pravidelne preberá, zhromažďuje, eviduje a ukladá registratúrne záznamy z príručných registratúr špecializovaných múzeí a odborných útvarov SNM a špecializovaných registratúr. Preberá usporiadané vybavené a uzatvorené spisy po uplynutí dvojročnej úložnej lehoty z príručných registratúr spolu s preberacím (odovzdávajúcim) protokolom (zoznamom). Spisy musia byť usporiadané v príslušnom kalendárnom roku vecne, v súlade s organizačnou štruktúrou SNM a v súlade s Registratúrnym poriadkom a plánom SNM.

  • Postup pri správe registratúry v SNM, najmä pri organizovaní manipulácie s registratúrnymi záznamami, ako aj pri pravidelnom vyraďovaní registratúrnych záznamov upravuje Registratúrny poriadok SNM, ktorý vydáva generálny riaditeľ SNM so súhlasom Ministerstva vnútra SR.

  • Podrobný prehľad jednotlivých vecných druhov záznamov pochádzajúcich z činnosti SNM a špecializovaných múzeí SNM, so stanovením lehoty uloženia a znakom hodnoty podáva platný Registratúrny plán SNM, ktorý je súčasťou Registratúrneho poriadku SNM.

  • Vyraďovanie registratúrnych záznamov zahŕňa odborné posúdenie a rozhodnutie, či registratúrny záznam má alebo nemá dokumentárnu archívnu hodnotu. Archív SNM (Registratúrne stredisko SNM) zabezpečuje za Slovenské národné múzeum a špecializované múzeá SNM v spolupráci s MV SR - odborom archívov a MV SR - odborom registratúr a správy dokumentov ministerstva v Bratislave.