Prednášky

Ľudový odev našich predkov
október 2017 – jún 2018
I. a II. stupeň ZŠ
dĺžka programu: 40 min.
optimálny počet osôb v skupine: 25
 nadväzuje na učebné osnovy: dejepis, výtvarná výchova, výchova umením
Beseda s kurátorom múzea o spracovaní textilných surovín a výrobe domáceho plátna a odevných súčastí ľudového odevu Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v minulosti, o ich formách, spôsobe výzdoby, motívoch ornamentov a farebnosti, ako aj o diferenciácii ľudového odevu podľa funkčného určenia, charakteru pracovných aktivít, ročných období, pohlavia, veku a pod.