Prednášky

Sviatky životného cyklu v židovskej rodine
určené pre ZŠ, SŠ a VŠ
dĺžka programu: 45 min. 
počet osôb v skupine: max. 30

Nadväzuje na učebné osnovy: dejepis, náuka o spoločnosti a náboženská výchova.
Účastníkom prednášky ponúkame prehľad najdôležitejších sviatkov životného cyklu v židovskej rodine, medzi ktoré patria narodenie, obriezka – brit mila, sviatky dospelosti – bar micva a bat micva, svadba a úkony spojené s úmrtím. Prednáška je zameraná na religiózne i kultúrne pozadie týchto sviatkov v stredoeurópskom kontexte.

Postavenie židov na Slovensku v 20. storočí
určené pre druhý stupeň ZŠ a SŠ
dĺžka programu: 45 min.
počet osôb v skupine: max. 30

Nadväzuje na učebné osnovy: dejepis, náuka o spoločnosti.Historiografický prehľad najdôležitejších svetových i európskych dejinných udalostí a ich dosah na komunitný, konfesionálny i každodenný život židovských komunít na Slovensku s osobitným dôrazom na obdobie druhej svetovej vojny a holokaust.

Funkcia židovských inštitúcií v živote náboženskej obce
určené pre SŠ a VŠ
dĺžka programu: 45 min.
počet osôb v skupine: max. 30

Nadväzuje na učebné osnovy: dejepis, náuka o spoločnosti.
Stručná charakteristika, funkcia a postavenie základných židovských inštitúcií – rabinát, židovské náboženské obce, synagóga, Chevra kadiša, cheder, ješiva, mikve atď. v každodennom živote židovských komunít.