Prednášky pre verejnosť k výstave TRITRI

od 4. 2. 2020, 17:00 do 15. 6. 2020, 18:00


SNM – Prírodovedné múzeum v spolupráci s Ústavom vied o Zemi SAV, so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra,  s Katedrou geológie a paleontológie PrírF UK a Slovenskou geologickou spoločnosťou Vás pozývajú na prednášky o geologickej minulosti Tatier. Prednášky sa budú konať v Objavovni SNM – PM od 17.00h. Vstup na podujatia je voľný. Nahrávku prednášky z 04.02.2020 nájdete nižšie.

Prednáška  24.03.2020
je 
z dôvodu epidemiologickej situácie súvisiacej s koronavírusom    Z R U Š E N Á


24.03.2020  "Vody v podzemí Tatier"

Prednáša:     RNDr. Peter Malík,CSc., RNDr. Radovan Černák,PhD, RNDr. Katarína Benková a RNDr. Juraj Michalko,CSc., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Hoci už vieme, že tatranské plesá nie sú hydraulicky prepojenými očami mora, o vodách v podzemí Tatier stále viac tušíme než vieme... tušili ste napríklad, že obdobím sucha v Tatrách je zima? ...že niektoré plesá boli v minulosti pochovanými obrovskými kusmi ľadu? ...že slovenské a poľské geotermálne vody na severe Tatier navzájom súvisia? Niektoré tušenia súvislostí a základný náčrt hydrogeologických pomerov Tatier prináša prednáška „Vody v podzemí Tatier".
Nahrávka prednášky 

04.02.2020   "O pradávnych tvoroch, čo žili v Tatrách, keď ešte ani Tatier nebolo"  (nahrávka prednášky) (MP4, 6,5 MB)     
    
(MP4, 6,5 MB)

Prednáša:       doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc., Ústav vied o Zemi SAV
                     Prednáška priblíži návštevníkom prostredníctvom fosílií zachovaných a objavených na území Tatier a v priľahlých
                     kotlinách život na mori a na súši v období, keď sa Tatry formovali.
prezentácia prednášky (PDF, 7,2 MB)

Dnešné pohorie Vysoké Tatry sa skladá z viacerých častí, ktoré vznikali po milióny rokov v rozličných, od seba vzdialených územiach pravekých svetov. Boli obývané dávno zaniknutými tvormi, ktorých zvyšky dnes nachádzame pochované vo vrstvách vystupujúcich v stenách skál a štítov. Ony nám hovoria o prostrediach pradávnych lesov, o močaristých dolinách občasných riek obývaných dinosaurami, o morských zálivoch hýriacich faunou žralokov, rýb a lastúrnikov, i o hlbokých oceánskych dnách nad ktorými plávali hlavonožce a morské jaštery.
11.02.2020   "Tatry – príťažlivosť tvárnosti reliéfu"
Prednáša:       RNDr. Juraj Maglay, PhD a RNDr. Pavel Liščák, CSc., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Ďalšia z cyklu prednášok prezentovaných v rámci výstavy „Tritri – Tatry očami geológa", sa spočiatku zameriava na otázky: Kde hľadať pôvodcu súčasnej príťažlivosti Tatier a čo spôsobilo záujem človeka o toto pohorie od pradávnych dôb po súčasnosť? Následne pomerne podrobne opisuje prírodné javy a ich vzájomné pôsobenia, výsledkom čoho sa, najmä počas štvrtohôr, sformoval jedinečný, prevažne ľadovcami modelovaný reliéf pohoria, vyznačujúci sa množstvom foriem vytvárajúcich malebný krajinný ráz. Napokon sa prostredníctvom prednášky dozvieme, že aj v súčasnosti v Tatrách intenzívne pôsobia exogénne procesy, ako sú: zvetrávanie, erózia, gravitačné pohyby (mury, kamenité a lavínové prúdy, skalné zrútenia a zosuvy), krasové procesy v karbonátových horninách a endogénne procesy (neotektonické pohyby a zemetrasenia).
18.02.2020 "Zlato v Tatrách"
Prednáša: prof. RNDr. Martin Chovan, CSc., Katedra geológie a paleontológie PrírF UK

Tatry svojou majestátnosťou a geologickou stavbou priťahovali záujem nielen geológov a milovníkov hôr, ale v minulosti aj mnohých hľadačov rúd a pokladov. Hľadanie a dobývanie nerastov v Tatrách začalo dávno, viac dokladov o ťažbe je zo začiatku 15. storočia. Starí prospektori sa domnievali, že také mohutné pohorie ako sú Tatry, musí ukrývať aj veľké nerastné bohatstvo. Hľadalo sa predovšetkým zlato, ktoré sa vyskytovalo rozptýlene a len v malom množstve. Prvé štôlne v Tatrách boli na Kriváni, kde sa zlato v kremenných žílách dobývalo vo viacerých štôlňach. Na prednáške sa dozvieme o vlastnostiach tohto vzácneho kovu, o podmienkach pri starých banských prácach a tiež o ťažbe iných minerálov na území Tatier.
prezentácia prednášky (PDF, 3,8 MB)