Profily lektorov

Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.
Historik a muzeológ. Pôsobí na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa slovenským dejinám 19. storočia, slovensko-maďarským a slovensko-slovinským vzťahom v 19. storočí, regionálnym dejinám, dejinám múzejníctva a muzeológii.
Kontakt: lubos.kacirek@gmail.com

Mgr. Ján Kautman
Pracuje v SNM-Prírodovednom múzeu v Bratislave ako kurátor vertebratologických zbierok zoologického oddelenia a súčasne zastáva funkciu riaditeľa. Venuje sa najmä ichtyológii, batrachológii a herpetológii. Publikuje v oblasti faunistiky, ekológie, systematiky a taxonómie nižších stavovcov, tiež v oblasti prírodovednej múzejnej problematiky a zberateľstva.
Kontakt: jan.kautman@snm.sk; +421 2 204 69 151

Marianna Janoštínová, PhDr.

Pracuje v Múzeu oravskej dediny v Zuberci ako kurátorka. Od roku 1990 pracovala v SNM-Historickom múzeu a v Národnom múzejnom centre SNM. V rokoch 1995 – 2001 prednášala muzeológiu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava sa na problematiku múzejnej prezentácie a komunikácie, s dôrazom na špecifiká múzeí v prírode.
Kontakt: janostinka@gmail.com

Mgr. Lucie Jagosova, DiS.

Asistentka Ústavu archeológie a muzeológie FF MU v Brne, oddelenie muzeológie. Dlhodobo sa venuje múzejnej psychológii vrátane zamerania na návštevníkov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, práci s verejnosťou v múzeu. Je podpredsedníčkou Komisie pre prácu s verejnosťou a múzejnú pedagogiku Asociácie múzeí a galérií ČR. Vybrané publikácie: Muzejní pedagogika. Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace (spoluautorka, 2010), Základy muzejní pedagogiky. Studijní texty (spoluautorka, 2014), Muzejní profese a veřejnost I. (spoluautorka, 2016), Muzea a sociálně znevýhodnění (editorka, 2014).
Kontakt: jagosova@phil.muni.cz

Mgr. Lenka Mrázová 

Asistentka Ústavu archeológie a muzeológie FF MU v Brne, oddelenie muzeológie a koordinátorka činnosti Katedry UNESCO pre muzeológiu a svetové dedičstvo. Je tiež lektorkou kurzov ďalšieho vzdelávania v oblasti muzeológie a múzejnej edukácie a ako metodička a lektorka spolupracuje na vzdelávacích projektoch pre základné a stredné školy zameraných na dejepis, občiansku výchovu alebo multikultúrnu výchovu. Dlhodobo sa špecializuje na múzejnú pedagogiku, múzejnú didaktiku a problematiku múzejnej a didaktickej interpretácii.
Kontakt: mrazova@phil.muni.cz 

PhDr. Anna Bocková, PhD.

Historička, pedagogicko-výskumná pracovníčka so špeciálnym zameraním na modernú pedagogiku a odborovú didaktiku dejepisu. Pôsobí na Katedre histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Rieši národné i nadnárodné projekty, tematicky zamerané na vzťah histórie ako vedy a teórie vyučovania dejepisu a to v kontextoch regionálnych, národných a stredoeurópskych dejín. Je odbornou garantkou a lektorkou vzdelávacích programov k výchove a ochrane hodnôt kultúrneho a prírodného národného i svetového dedičstva.
Kontakt: bockova@fedu.uniba.sk; anbockova@gmail.com

Mgr. Milan Jančo
Pracovník Národného pamiatkového ústavu, územného odborného pracoviska stredných Čiech. Problematike návštevníkov so zdravotným znevýhodnením v pamiatkach, múzeách a galériách a komunikácii s nimi sa venuje od roku 2007, keď viedol projekt dokumentácie pamiatkových objektov Českej republiky z hľadiska potrieb a požiadaviek návštevníkov na vozíku. Je autorom sprievodcu po pamiatkach v správe NPÚ, určeného nielen návštevníkom s obmedzenou schopnosťou pohybu. Získané znalosti a skúsenosti mu umožnili pripraviť viaceré metodické texty venované sprístupňovaniu pamiatok, múzeí a galérii návštevníkom so zdravotným, vrátane sprístupňovania pamiatok záhradného umenia. Počas svojho pôsobenia v metodickom Centre pre prezentáciu kultúrneho dedičstva spolupracoval pri organizovaní akcií a programov pre sluchovo znevýhodnených návštevníkov Národného múzea. Svoje znalosti a skúsenosti zúročil pri vedení a plnení portálu „Muzeum bez bariér". V roku 2013 mu bola udelená Cena Mosty sa systematickú dokumentáciu prístupnosti pamiatok spravovaných NPÚ z hľadiska potrieb a požiadaviek návštevníkov s pohybovým znevýhodnením.
Kontakt: marobudus@seznam.cz; + 420 725 855 295

Bc. Olga Buciová
Absolventka dejín umenia a histórie Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Od roku 2009 pracuje v Moravskej galérii v Brne ako lektorka a programová pracovníčka na oddelení práce s verejnosťou. Okrem spolupráce na dramaturgii sprievodných programov zaisťuje komentované prehliadky, edukačné programy, workshopy a výtvarné dielne pre všetky cieľové skupiny. Dlhodobo vedie cyklus komentovaných prehliadok a výtvarných dielní pre seniorov Creative 60+. Ako jedna z členov autorského týmu sa podieľa na koncepcii sprievodného programu, pracovných listov a webových stránok reštaurovaného objektu Jurkovičovej vily, kde dodnes zaisťuje edukačné programy. Projekt obnovy vily Dušana Jurkoviča získal zvláštnu cenu od federácie Európa Nostrav kategórii ochrana a reštaurovanie architektonického dedičstva, kultúrnej krajiny, umelecké zbierky, archeologické lokality, priemyslovej architektúry a industriálneho dedičstva. V rokoch 2012 – 2014 figurovala za domácu inštitúciu ako riešiteľka medzinárodného projektu ETNA (Exploring Technologies and New Approaches in art education for senior adults), ktorý získal druhé miesto v ocenení Pečať kvality Grundtvig 2015.
Kontakt: olga.buciova@moravska-galerie.cz; buciova@seznam.cz; +420 734 817 187

Mgr. Silvia Eliašová, PhD. 

Muzeologička, historička, pôsobí na Katedre muzeológie UKF v Nitre. V prednáškovej, výskumnej a publikačnej činnosti sa profiluje v oblasti múzejnej sociológie, pedagogiky a komunikácie, ale aj múzejnej historiografie 20. storočia. Od roku 2006 vedie a organizačne zabezpečuje realizáciu interaktívnych výstav a edukačných projektov z dielne študentov muzeológie na pôde Ponitrianskeho múzea v Nitre.
Kontakty: seliasova2@ukf.sk

Ing. Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D.

Pôsobí v Centre pre prezentáciu kultúrneho dedičstva v Národnom múzeu v Prahe. Venuje sa problematike múzejnej prezentácie a komunikácie s verejnosťou, múzejnému marketingu a PR. Podieľa sa na realizácii vzdelávacích, múzejno-prezentačných a výskumných projektoch (Archeológia na dosah, Edukácia a prezentácia archeologického kultúrneho dedičstva, edukačný projekt Dotkni sa 20. storočia!, portál Hodnotenie múzeí, Do múzea a ďalšie). Zaoberá sa otázkami sprístupnenia múzeí návštevníkom so špeciálnymi potrebami, vytváraniu ústretového prostredia v múzeu a skvalitňovaniu vzájomného vzťahu muzeum – návštevník.
Kontakt: ivana_kocichova@nm.cz; petra_belanova@nm.cz
 
Jaroslav Hanko, PhDr.
Pracuje v SNM-Múzeu bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň ako múzejný pedagóg. Je predseda Odbornej komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku. Je autorom 10-dielneho seriálu článkov Učíme sa v múzeu. Spolupracoval na publikácii Muzejní profese a veřejnost, ktorá mapuje vývoj múzejnej pedagogiky v Čechách a na Slovensku. Okrem múzejnej pedagogiky sa venuje aj histórii hradu Modrý Kameň. Výsledky svojho výskumu publikoval v prácach Balašovci z Ďarmôt a Modrého Kameňa a Taký obyčajný život v stredoveku.
Kontakty: jaroslav.hanko@snm.sk; +421 47 2454 100

Beáta Husová, PhDr.
Pracuje v Múzeu mesta Bratislavy, kde pôsobí od roku 1997 vo funkcii vedúcej oddelenia komunikácie. Venuje sa múzejnej pedagogike, vytvára projekty a koncepcie. Je autorka desiatok neformálnych vzdelávacích programov, odborných článkov z oblasti múzejnej pedagogiky, PR a vizuálnej komunikácie múzea s verejnosťou. Pracovala v Expertnej skupine I pre definovanie úlohy múzea v súčasnej spoločnosti v projekte Múzeá tretej generácie na Slovensku. Je autorkou projektu Všetko o múzeu a zakladateľkou Detského ateliéru Múzeum má budúcnosť (2011) v Múzeu mesta Bratislavy.
Kontakty: beata.husova@bratislava.sk; +421 917 61 77 80

Mgr. Jana Hutťanová
Pracuje v SNM-Historickom múzeu ako kultúrno-propagačný manažér. Vyštudovala etnológiu a etnomuzikológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Konštatína Filozofa v Nitre. Od roku 2006 sa venuje múzejnej pedagogike. Je autorkou štúdie Vzdelávacie programy a múzejná pedagogika v SNM- Historickom múzeu, publikovanej v Zborníku SNM História, a Metodiky sprievodcovskej činnosti SNM-Historického múzea.
Kontakty: jana.huttanova@snm.sk; +421 915 99 33 01