Projekt APVV – Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska


Veda a výskum sú jednou zo základných činností múzejných pracovníkov. V oblasti archeológie pokračujú kurátori zamestnaní v Archeologickom múzeu v práci svojich predchodcov v Slovenskom národnom múzeu v Martine (zal. 1908) i Slovenskom vlastivednom múzeu v Bratislave (zal. 1924). Vedecko-výskumné úlohy odborných zamestnancov – kurátorov v SNM – Archeologickom múzeu navrhuje a stav ich rozpracovania hodnotí Vedecká rada.

Zloženie Vedeckej rady:
Predseda: PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD. SNM – AM Bratislava
Členovia: doc. PhDr. G. Březinová, CSc. AÚ SAV Nitra, doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc. Katedra klasickej archeológie, Trnavská univerzita, Mgr. Marek Budaj, PhD. SNM – HM Bratislava,  
Mgr. Igor Bazovský, PhD. SNM – AM Bratislava

Vedecko-výskumná úloha dlhodobá, celoinštitucionálna:
Archeológia Malých Karpát s dôrazom na opevnené sídla.

Vedecko-výskumné úlohy krátkodobé (ústavné):
Sídliská starej lineárnej keramiky na juhozápadnom Slovensku
Sídliská stredodunajskej mohylovej kultúry na západnom Slovensku
Praveké až včasnostredoveké osídlenie juhozápadnej časti Záhoria
Protohistorické osídlenie širšej oblasti Bratislavskej brány (v dobe laténskej a rímskej)
Historická stavebná keramika na Slovensku

Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska

Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum je koordinátorom projektu realizovaného z prostriedkov pridelených agentúrov APVV.

Zodpovedný riešiteľ: Igor Bazovský

Doba riešenia: 01.07.2016 / 30.06.2020

Registračné číslo: APVV-15-0491

Spolupracujúca organizácia: Archeologický ústav SAV

Geografické prostredie malo výrazný vplyv na proces osídlenia v horských a podhorských oblastiach. Práve porovnanie rozdielov v osídlení v obidvoch typoch krajiny na príkladoch vytipovaných kľúčových lokalít najmä na západnom Slovensku umožňuje postihnúť určité zákonitostí osídlenia. Hlavným zámerom projektu je poznanie dynamiky osídlenia v horských a podhorských oblastiach v praveku a včasnej dobe dejinnej. Dôraz je kladený na historické medzníky v danom čase a priestore (napr. začiatok halštatského a laténskeho osídlenia horských oblastí, záver laténskeho osídlenia malokarpatskej oblasti v kontexte „katastrofického horizontu" v závere doby laténskej). Kľúčové budú styčné oblasti horských a podhorských kultúrnych okruhov – najmä stredné Považie, Záhorie, stredné a horné Ponitrie. Bude sa sledovať surovinové a environmentálne zázemie a komunikačné ťahy. Prostriedkom na dosiahnutie vytýčených cieľov bude interdisciplinárny prístup k problematike.

http://archeol.sav.sk/index.php/sk/kontakt/vyskum/projekty-apvv/proces-a-zakonitosti-osidlenia-horskych-a-podhorskych-oblasti-zapadneho-slovenska/