Bibliotheca Carpatho-Germanica

Autor: Ondrej Pöss

Dielo základného bibliografického významu pre dejiny karpatských Nemcov na Slovensku po roku 1945. Publikácia je rozčlenené do nasledujúcich kapitol: I. Všeobecná literatúra; II. Dejiny; III. Regionálna a miestna literatúra; IV. Tradičná kultúra a jazyk. Neoddeliteľnou súčasťou bibliografie je Bibliografia nemeckých a dvojjazyčných novín a časopisov vychádzajúcich na Slovensku do roku 1945 a Tematický register ročenky Karpaten Jahrbuch, vydávanej v Nemecku od roku 1950. Predmetová bibliografia je rozčlenená do nasledujúcich podkapitol: Archeológia a dejiny, Kultúrne a sociálne dejiny, Karpatskí Nemci po vyhnaní, Cirkev a cirkevný život, Baníctvo, Remeslá, Cechy a spolky, Tlač a kníhtlač, Hospodárstvo, Obchod, Poľnohospodárstvo, Turistika, Školstvo a vzdelávanie, Šport, Umenie, Hudba a divadlo.
Acta Carpatho-Germanica. Bratislava, 1995, 82 s.