Die Geschichte der pressburger Weingärtner - Dejiny bratislavských vinohradníkov

Autor: Rosina Stolár-Hoffmann

Dvojjazyčná nemecko-slovenská publikácia o dejinách bratislavského vinohradníctva od najstarších čias do roku 1945. Autorka sa sústreďuje najmä na právne a spoločenské zvyklosti nemeckej vinohradníckej komunity v neskorom stredoveku. Obzvlášť prínosné a zaujímavé sú state opisujúce náboženský a spolkový život nemeckých vinohradníkov na sklonku 19. storočia a v predvojnovom období. Na pozadí života bratislavských nemeckých vinohradníkov podáva monografia v prierezovom náčrte ucelený obraz o práci, obyčajach a zvyklostiach, vzostupoch i nezdaroch bratislavského vinohradníctva.
Acta Carpatho-Germanica VI. Bratislava, 1999, 100 s.