Mantácko-nemecko-slovenský slovník

Autor: Ernst Tomasch

Slovník zachytáva slovnú zásobu medzevského nárečia. Obsahuje výrazy, ktoré sa v hovorovej reči všeobecne používajú, cudzie slová, aj nemecké, ktoré sa nezmenené prevzali, ale aj také, ktoré dnešná generácia následkom zmenenej hospodárskej situácie, technického pokroku a spôsobu života už nepozná. Mnohé výrazy z oblasti poľnohospodárstva a rôznych remesiel upadli do zabudnutia.
Acta Carpatho-Germanica XXI. Bratislava, 2014, 70 s.