Pressburger Zeitung - Nutz und Lust

Autor: Danuša Serafínová

Populárno-vedecká monografia v nemeckom jazyku je venovaná problematike prvých nemeckých novín v Uhorsku – Pressburger Zeitung, ktoré v Bratislave vychádzali s malými prestávkami v rokoch 1764 – 1929. Monografia je podľa historických vývojových etáp novín rozčlenená do troch ťažiskových kapitol. Prvá kapitola je venovaná vydavateľovi a tlačiarovi Johannovi Michaelovi II. Landererovi a jeho dedičom (1752 – 1812), druhá sa zaoberá obdobím, počas ktorého boli noviny vo vlastníctve mesta Bratislavy (1812 – 1874), a tretia mapuje obdobie, počas ktorého noviny vlastnila rodina Angermayerovcov (1874 – 1929). Autorka na pozadí historických udalostí analyzuje noviny ako žurnalistický fenomén s vlastnou obsahovou a grafickou formou a štruktúrou, hodnotí čitateľské zázemie a približuje mnohé, doteraz málo známe reálie z novinárskeho a kultúrneho prostredia Bratislavy v uvedených obdobiach. Monografiu dopĺňajú desiatky ilustračno-dokumentačných materiálov, text je doplnený vysvetlivkami a poznámkami a nechýba ani výber literatúry a prameňov.
Acta Carpatho-Germanica V. Bratislava, 1999, 158 s.