Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €

Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník 2010

Obsah

 • ZAHRADNÍKOVÁ, B.: Otolitová fauna z vrtu JVM–2 (Dunajská panva, Slovensko). / The otoliths fauna from the JVM-2 borehole(Danube Basin, Slovakia).
 • PIŠÚT, I.: Neznáme doklady vyhynutých alebo kriticky ohrozených lišajníkov v herbároch Slovenského národného múzea a Katedry botaniky Prírodovdeckej fakulty UK (Bratislava). / Specimens of extinct or critically endangered lichens in collections of Slovak National Museum and Department of Botany, Faculty of Natural Sciences,Comenius University (Bratislava, Slovakia).
 • KAUTMANOVÁ, I.: Redlist species of fungi held in the collections of the Slovak National Museum-Natural History Museum (BRA).V. Low risk species (LR), Part A. / Ohrozené druhy húb v zbierkach Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea (BRA). V. Menej ohrozené druhy (LR), časť A.
 • KUČERA, V. - KAUTMANOVÁ I.: Contribution to the knowledge of macrofungi
 • UHERČÍKOVÁ, E. - HAJDÚK J.: Príspevok k šíreniu druhu Parietaria officinalis L. (múrovník lekársky) v Malých Karpatoch. / Contribution towards spreading of the species Parietaria officinalis L. in Malé Karpaty Mts.
 • DOROTOVIČOVÁ, C.: Aquatic macrophytes and the longitudinal floristic-ecological zonation of the Patinský canal. / Vodné makrofyty a pozdĺžna floristicko-ekologická zonácia Patinského kanála.
 • JANSKÝ, V. - SEMELBAUER, M.: Prvý nález cikády Metcalfa pruinosa (Insecta, Auchenorrhyncha, Flatidae) na Slovensku. / The first record of citrus flatid planthopper, Metcalfa pruinosa (Insecta, Auchenorrhyncha, Flatidae) in Slovakia.
 • JANSKÝ, V. - MUTKOVIČ, A.: Rak Procambarus sp. (Crustacea: Decapoda: Cambaridae) – prvý nález na Slovensku. / Marbled crayfish – Procambarus sp. (Crustacea: Decapoda: Cambaridae) – first find in Slovakia
 • RÁC, P. - KÚDELA, M. - KOVAČOVSKÝ, P. - RYCHLÍK, I.: Zimovanie kačice chripľavky (Anas strepera) na Dunaji. / Wintering of Gadwall (Anas strepera) on the River Danube.
 • DVOŘÁK, L.: Hybomitra acuminata (Loew, 1858) (Diptera: Tabanidae) – confirmed occurrence in Slovakia. / Hybomitra acuminata (Loew, 1858) (Diptera: Tabanidae) – potvrzení výskytu na Slovensku.
 • ŠEFČÁKOVÁ, A.: Skalné umenie v rakúskych Alpách. / Rock art in the Austrian Alps.
 • NELIŠEROVÁ, E.: Za Zorou Chrenkovou – 29.1.1949 – 5.11.2010. / Zora Chrenkova – 29.1.1949 – 5.11.2010.