Cena bez DPH: 3,98 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,98 €

Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník LIII, 2007

Obsah

  • PIŠÚT, I.: Nachträge zur kenntnis der flechten in Turkmenien, Usbekistan und Tadschikistan / Doplnky k poznaniu lišajníkov Turkménska, Uzbekistanu a Tadžikistanu.
  • UHLÍŘOVÁ, J.: Type specimens of the vascular plants in the herbarium of the Slovak National Museum-Natural History Museum (BRA). Part 2. / Nomenklatorické typy cievnatých rastlín v herbári Slovenského národného múzea-Prírodovedného múzea (BRA), 2. časť.
  • MALOVCOVÁ - STANÍKOVÁ, M.: Aquatic and marsh vegetation (Potametea and Phragmito-Magnocaricetea) in vicinity of the Hlohovec town. / Vodná a močiarna vegetácia (Potametea a Phragmito-Magnocaricetea) v blízkom okolí Hlohovca.
  • JANSKÝ, V. - KAUTMAN, J.: Americký rak Orconectes limosus (Crustacea: Decapoda: Cambaridae) už aj na Slovensku. / North American spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus Rafinesque, 1817) also in Slovakia.
  • ŠEFČÁKOVÁ, A.: Pleistocénne antropologické nálezy z územia Slovenska. / Pleistocene anthropological finds from the territory of Slovakia.
  • PIVKO, D.: Kamenná výzdoba budovy Slovenského národného múzea v Bratislave. / Stone decoration of the building of the Slovak National Museum in Bratislava.
  • LACKOVIČOVÁ, A. - LIŠKA, J.: RNDr. Eva Lisická, CSc. – životné jubileum. / RNDr. Eva Lisická, CSc. celebrated her 60th birthday.