Jubilejný 25.Vedecký zborník

od 31. 1. 2011 do 31. 1. 2020

Koncom roku 2010 v tlačiarni Tlačiareň svidnícka spol. s r. o. vyšiel 25. Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku s názvom Východokresťanské sakrálne pamiatky v slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí. Jubilejný 25. diel Vedeckého zborníka zahŕňa materiály z Medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá pod vyššie uvedeným názvom sa uskutočnila v dňoch 19. – 20. júna 2009 v rámci 55. Slávností kultúry Rusínov - Ukrajincov Slovenska. Hlavný redaktor a zostavovateľ PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc.., Svidník 2010, 463 strán.

V úvode zborníka sú publikované 4 referáty z plenárneho zasadnutia významných bádateľov z oblasti sakrálnej kultúry: Východoslovenské drevené chrámy ako syntéza troch európskych tradícií (Juraj Langer, Česko); Pamiatky sakrálnej kultúry v múzeách Ukrajiny: história a súčasnosť (Hany Skrypnyk,Ukrajina); Ikona, jej teológia a význam pre kresťanov byzantského obradu (Andrej, Škoviera, Slovensko); Byzantský chrám ako nositeľ duchovnej kultúry (Marek Mojzeš, Slovensko). Kapitola Dejiny a súčasný výskum obsahuje tieto štúdie: Z dejín náboženstva a cirkvi v obci Košeľovo Chustského okresu Zakarpatskej oblasti (Jurij Danylec, Ukrajina); Prostredník či prispôsobilec? Cirkev pred výzvou nacionalizmu (smutná skúsenosť gréckokatolíkov Mukačevskej eparchie ) (Volodymyr Fenyč, Ukrajina); Florián Zapletal a Prešovsko (Mikuláš Mušinka, Slovensko); Kanonická vizitácia keresturskej farnosti z roku 1767 (Janko Ramač, Srbsko); Pamiatky sakrálnej architektúry v kontexte činnosti SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku (Miroslav Sopoliga, Slovensko). Kapitola Sakrálna architektúra zahŕňa 6 príspevkov, týkajúcich sa drevených a murovaných chrámov ako aj typológie malej sakrálnej architektúry: Murované chrámy východného obradu v Národnom parku Poloniny a Medzinárodnej biosférickej rezervácii Východné Karpaty postavené do roku 1989 (Zuzana Bartošová – Miroslav Buraľ, Slovensko); Kamenná architektúra 18. storočia v Mukačevskej eparchii (Bernadett Puškáš, Maďarsko); Lavry ako prameň ukrajinského duchovného a materiálneho dedičstva (Tatiana Serhijenko, Ukrajina); Lemkovské putovania (Mychajlo Syrochman, Ukrajina); Drevené cerkvi na východnom Slovensku v 18. storočí podľa záznamov latinských biskupov (Peter Zubko, Slovensko). V kapitole Zvyky a obradovosť sú publikované príspevky Nadeždy Varcholovej – Jozefa Varchola (Slovensko) Sakrálnosť v živote Rusínov-Ukrajincov na Slovensku; Tradičné hudobné nástroje Zakarpatska v kresťanských obradoch a viere (Nadežda Hanudeľová, Slovensko); Rudimenty sakrálnych prvotno-synkretických foriem koledníckej tradície na lemkovsko-bojkovských územiach ukrajinskej etnickej oblasti (Mychajlo Chaj, Ukrajina). Obohatením Vedeckého zborníka je aj kapitoly Sakrálna maľba a výšivka a Písomné pamiatky. V zborníku sa publikujú aj dva cenné referáty, ktoré boli prednesené na záverečnom plenárnom zasadnutí: Vplyv Mariánskeho kultu na rozvoj východokresťanského sakrálneho umenia v slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí (Oleh Čujko, Ivano-Frankivsk, Ukrajina) a Karpatské ikony v zbierkach Šarišského múzea (František Gutek, Bardejov, Slovensko).

Vedecký zborník 25 vydalo SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku a Spoločnosť priateľov Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Tento zborník je možné zakúpiť si v SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, cena 5,- €.

 

PhDr. Jozef VARCHOL