Miroslav Sopoliga: Tradície hmotnej kultúry Ukrajincov na Slovensku

od 3. 2. 2011 do 3. 2. 2020

Autor tejto monografie patrí medzi renomovaných a uznávaných odborníkov v oblasti etnológie a muzeológie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ide o prvú syntetickú prácu, ktorá prináša komplexný pohľad na vývin ľudovej kultúry Ukrajincov na Slovensku. Okrem problematiky ľudového staviteľstva a jeho ochrany M. Sopoliga komplexne skúma celkovú problematiku spôsobu života Rusínov-Ukrajincov na východnom Slovensku: tradičné zamestnanie obyvateľstva, ľudovú stravu a kultové stavby v kontexte s inými prejavmi ľudovej kultúry a umenia. Je veľmi pozitívne, že vývoj ľudovej kultúry v tejto publikácii je analyzovaný v náväznosti na každodenný život človeka a najmä na prírodné prostredie. Autorovi sa okrem erudovanej vedeckej analýzy konkrétnych javov podarilo vytvoriť aj pomerne komplexný obraz spôsobu života predchádzajúcich generácií v predmetnom karpatskom regióne. Táto práca okrem úvodu a záveru obsahuje 11 kapitol, ktoré sú vzájomne späté a dopĺňajú sa: 1. K problematike etnogenézy ukrajinskej menšiny na Slovensku (s. 12-23); 2. Historiografia výskumu tradičnej hmotnej kultúry v oblasti severovýchodného Slovenska (s. 26-36); 3. Prírodné pomery z aspektu vývoja hmotnej kultúry (s. 37-53); 4.Tradičné spôsoby hospodárenia (s. 54-74); 5. Domácka výroba a iné doplnkové zamestnania (s. 76-95); 6. Ľudové staviteľstvo (s. 98-127); 7. Vnútorné zariadenie domu (s. 130-159); 8. Božie chrámy, cerkvi (s. 162-175); 9. Ľudový odev (s. 178-203); 10. Ľudové stravovanie (s. 206-224); 11. Výtvarné prejavy ľudovej kultúry (s. 226-262). Autor monografie podáva zhrňujúci obraz kultúrno-etnického vývoja v oblasti východného Slovenska s akcentom na horeuvedené tradičné prejavy hmotnej kultúry. V slovenskej etnologickej historiografii je to prvá práca, ktorá prináša takýto ucelený pohľad na vývoj tradičnej hmotnej kultúry Rusínov-Ukrajincov na Slovensku. Textovú časť tejto monografie doplňuje bohatý ilustračný materiál, desiatky veľmi vzácnych dobových čiernobielych a farebných fotografií, grafík, kresieb, náčrtov, má p, ktoré sú veľmi výstižne zakomponované v texte a zodpovedajú najprísnejším súčasným polygrafickým a dizajnerským požiadavkám. Vydala: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2006, 296 strán.

 

PhDr. Jozef Varchol