Nadežda Varcholová: Odkiaľ a kedy...

od 31. 1. 2011 do 31. 1. 2020


Nadežda Varcholová: Odkiaľ a kedy...

 

(Ľudové toponymické povesti Rusínov-Ukrajincov na Slovensku)
Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku, Prešov – Svidník, 2009, 232 strán.

Prvú kapitolu tvoria toponymické povesti о založení jednotlivých lokalít a odvodzovaní ich názvov. Oboznamuje čitateľov s najrôznejšími príčinami alebo mimoriadnymi udalosťami súvisiacimi so založením dedín a ich pomenovaním.

Druhá kapitola obsahuje ľudové povesti s toponymickými názvami súvisiacimi s prírodnými zvláštnosťami, povesti o vzniku názvu niektorých chotárov, historické povesti o zámkoch, kaštieľoch a kláštoroch (Zborovský zámok, Bila Makovycja, Legnavský kláštor na Zamagurí a iné).

Tretia kapitola obsahuje ľudové prezývky jednotlivých obcí, zvonov a rôzne slovné hry viažuce sa k nárečovým zvláštnostiam obcí.
Monografia je napísaná v ukrajinskom jazyku, autentické terénne zápisy sú uvedené v nárečí jednotlivých lokalít. Je doplnená 59 fotografiami a resumé v slovenskom a anglickom jazyku.