Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce


Príprava

2007 – 2008 rozsiahly historicko-architektonický výskum
2009 – MK SR poskytlo 129 000,-€ na prípravu projektovej dokumentácie
2010 – príprava a realizácia architektonickej súťaže návrhov
2011 – Štúdio J+J ako víťaz architektonickej súťaže pripravilo projektovú dokumentáciu
Rekonštrukcie Spišského hradu – Románskeho paláca a západných palácov do
realizačného stupňa a schválené boli stavebné povolenia

Realizácia 

2018 – 2020
Realizovaná prvá etapa s nákladmi 1 mil. ,-€
Realizované boli inžinierske siete na horný hrad (napojenie zo stredného nádvoria na horný hrad), reštaurovanie Kapitánskeho domu a priľahlých torzálne zachovaných múrov, sanácia brala pod západnými palácmi
Zhotoviteľ: Širila, a.s. Spišská Nová Ves
Stavebné práce:Firma Širila, a. s., Spišská Nová Ves, zmluvná cena: 705 227,88,-€ vrátane DPH
Skutočné náklady podľa odsúhlasených vykonaných prác: 643 371,46 € vrátane DPH
Náklady na stavebný dozor: Rogen, s.r.o., Poprad (nie je platca DPH): 38 917,04 €
Reštaurátorské práce: PÚ SR Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči
Celkový finančný náklad 100 000,-€
Sanácia hradného brala pod západnými palácmi: Envigeo, s.r.o., Banská Bystrica, Zmluva o dielo číslo SNM-SML-ZOD-2019/151, vrátane dodatku číslo 1, zmluvná cena: 105 036,00 € vrátane DPH

2020 – 2021
Príprava a realizácia verejného obstarávania na dodavateľa II. etapy rekonštrukcie
Na základe výsledku verejného obstarávania sa uzatvorila Zmluva o dielo číslo SNM-SML-ZOD-2021/597 so zhotoviteľom
Bing Stav, s.r.o. so sídlom Kendice 471, konateľom spoločnosti je Ing. Jaroslav Bugata
Technickým manažérom zhotoviteľa je Róbert Takáč.
Zodpovedným stavbyvedúcim zhotoviteľa je Ing. Marek Hudák.
Koordinátorom bezpečnosti prác je Ing. Sukovský.
Zmluvná cena 4 765 469,38 Eur vrátane DPH, zmluva bola zverejnená a je účinná od 05.06.2021, identifikačné číslo zmluvy v rámci systému CRZ 5785064.
Termín odovzdania staveniska – začatie odovzdávania 10.06.2021 od 13.00 hod., ukončenie 11.06.2021 popoludní.
Generálna projektant: Štúdio J+J, Ing. arch. Magdaléna Janovská
Statik a geotechnik projektu: Ing. Jozef Zavacký
Termín realizácie: 40 mesiacov, 06/2021 – 09/2024