Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce


Spišský hrad je súčasťou lokality zapísanej na Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO zatiaľ jediným hradom zo Slovenska, chráneným nielen ako národná kultúrna pamiatka, ale aj ako svetové kultúrne dedičstvo a to už od roku 1993. Patrí medzi prvé tri lokality, ktoré na uvedený zoznam boli zapísané hneď po vzniku samostatného Slovenska.

Spišský hrad a jeho najstaršia časť – hradná akropola, boli vybudované v prvej tretine 13. storočia a to ako kráľovský hrad. Z tých čias sa zachovala jediná existujúca profánna palácová architektúra – románsky palác (palác postavený v románskom slohu), ktorý na dnešnom mieste stál už pred Tatárskym vpádom (1241). Potvrdili to aj najnovšie exaktné výskumy stavebného vývoja hradu.

Od roku 1781, kedy hrad vyhorel predstavujú existujúce palácové architektúry torzá, ktoré sú silne narušené. Najviac ohrozený je práve románsky palác. Preto múzeum s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rokoch 2009-2011 pripravilo po architektonickej súťaži návrhov realizačný projekt I. etapy rekonštrukcie Spišského hradu. Táto etapa projektovo rieši rekonštrukciu najviac ohrozených palácových architektúr hradu – Románsky palác a Gotické paláce s kaplnkou sv. Alžbety a časť nazývanú Kapitánsky dom.

V roku 2017 sa podarilo Ministerstvu kultúry zabezpečiť celkom 1 mil. Euro na začatie rekonštrukčných prác. Prvým krokom pre rekonštrukciu tejto etapy je privedenie inžinierskych sietí (elektrina, voda, kanalizačná prípojka), kde uvedené palácové architektúry stoja. Ich vyústenie je plánované do priestorov Kapitánskeho domu, ktorého rekonštrukcia je súčasťou prvej etapy rekonštrukcie, ktorá práve prebieha.

V ťažkom havarijnom stave sa naďalej nachádza románsky palác a preto je veľmi naliehavé zabezpečiť financie pre pokračovanie I. etapy rekonštrukcie. Jedná sa doslova o prežitie tejto najcennejšej a najstaršej profánnej palácovej architektúry akú na Slovensku máme. Projekt i predstava budúceho využitia románskeho paláca existuje, zostáva veriť, že existuje aj vôľa nájsť potrebné financovanie. 

Po úspešnom priebehu verejného obstarávania sa dá predpokladať, že sanačné práce začnú na jar roku 2020.