Múzeum Martina Benku začína s rekonštrukciou

od 28. 4. 2020 do 31. 12. 2020


Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine začína s komplexnou rekonštrukciou svojej expozície – Múzea Martina Benku. 20. apríla 2020 bolo stavenisko odovzdané realizačnej firme. Po viac ako 60 rokoch tak prejde objekt, v ktorom strávil maliar Martin Benka (1888 – 1971) posledné roky života, rozsiahlou obnovou.


Dlhodobým problémom Múzea Martina Benku je zlý technický stav. Od svojho stavebného ukončenia v roku 1958 prešla budova len menšími opravami a udržiavacími prácami. V havarijnom stave je zastrešenie budovy a osobitne galérie, kotolňa, ako aj všetky vnútorné rozvody. Zastaraná je elektronická zabezpečovacia a požiarna signalizácia a objemové a technické vybavenie depozitárnych priestorov je nedostatočné.

„Dlhoročné snahy Slovenského národného múzea o celkovú rekonštrukciu budovy a primerané uloženie a ochranu diel Martina Benku sa naplnili podporou prioritného projektu a získaním účelovej finančnej dotácie z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR) v uplynulom roku. Na realizáciu prvej etapy rekonštrukcie múzea schválilo MK SR 700 000 eur," povedal riaditeľ SNM – Múzeí v Martine Radovan Sýkora.

V prvej fáze rekonštrukcie bude prebiehať celková stavebná obnova objektu vrátane vybudovania nových depozitárnych priestorov, s dôrazom na všestrannú ochranu a bezpečnosť zbierkových predmetov. Celý projekt by mal byť ukončený druhou etapou, v rámci ktorej sa pristúpi k vybaveniu depozitárnych priestorov a úprave priľahlej záhrady, oplotenia a vstupnej brány. Spôsob a účel využívania objektu zostane nezmenený v súlade so želaním umelca, uvedenom v jeho poslednej vôli: „... dom... sa stane pamätným múzeom mojej celoživotnej a inej práce na poliach štúdia a môjho snaženia. Mojou vôľou je, aby sa táto podmienka plne rešpektovala aj po mojej smrti... a všetky darované diela a zariadenie... ostanú v tomto dome, ako pamatnom múzeu tak, ako sa teraz nachádzajú."

 

Prípravy na rekonštrukciu sa začali už 16. februára 2019, kedy bolo múzeum pre verejnosť uzavreté. Do konca marca 2019 prebehla demontáž expozície, balenie zbierkových predmetov spolu s ostatným majetkom štátu a ich prevoz do náhradných priestorov. Súbežne bola aktualizovaná projektová dokumentácia rekonštrukcie objektu a pripravené všetky podklady, potrebné na vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. Úspešným uchádzačom sa po ukončení elektronickej aukcie stala spoločnosť FERRMONT, a. s. V súvislosti s ukončením verejného obstarávania v novembri 2019 sa začiatok vecnej realizácie projektu posunul do roku 2020. Celkovo sú rekonštrukčné práce plánované na obdobie 24 mesiacov, pričom prvá etapa by mala byť ukončená v závere apríla 2021.

 

„Múzeum Martina Benku sídli v dome, v ktorom prežil jeden z najvýznamnejších slovenských umelcov poslednú dekádu svojho života – od začiatku roka 1959 do roku 1971. Rok po Benkovej smrti (1972) bola v dome, projektovanom martinským staviteľom Ivanom Kleinom, otvorená expozícia o živote a diele tohto všestranného umelca. Ak celkovú rekonštrukciu múzea neovplyvnia výraznejšie komplikácie či posun termínu ukončenia stavebných prác, bude možné sprístupniť expozíciu návštevníkom už v roku 2022," dodal Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM.

Martin Benka ešte počas života v roku 1960 odovzdal formou darovacej zmluvy podstatnú časť svojej tvorby (približne 5 200 výtvarných diel) prostredníctvom správy Slovenského národného múzea československému štátu. V závete zanechal štátu aj predmetný dom a celé svoje ostatné umelecké dielo, rovnako v správe Slovenského národného múzea. Finančnú hotovosť vrátane autorských práv v súčasnosti spravuje Komisia pre správu pozostalosti Martina Benku pri Fonde výtvarných umení. Hotovosť a príjmy z autorských práv sú v zmysle majstrovho želania základom Ceny Martina Benku, odovzdávanej každoročne začínajúcim, ako aj už etablovaným výtvarným umelcom a teoretikom umenia. V súčasnosti SNM – Múzeá v Martine spravuje približne 10 000 výtvarných diel Martina Benku.

 

 

Bližšie informácie:
Mgr. Radovan Sýkora, riaditeľ múzea
radovan.sykora@snm.sk, 043/41 310 11

Mediálni partneri SNM: