Otvorenie kurzu Múzejná pedagogika


od 2. 9. 2017 do 3. 5. 2018

Ďakujemem za váš záujem, kurz v školskom roku 2017 / 2018 je plne obsadený.

Slovenské národné múzeum otvára I. ročník kurzu Múzejná pedagogika, akreditovaného Ministerstvom školstva SR.

Kurz je určený zamestnancom múzeí a kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktorí majú v náplni práce edukačnú prácu s návštevníkmi a osobám so záujmom pracovať v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy v kultúrnych inštitúciách.

Štúdium: september 2017 – jún 2018
Poplatok za kurz 50 €
Prihlášku je potrebné poslať najneskôr do 30. 5. 2017
Počet poslucháčov v ročníku je obmedzený. O poradí prijatia rozhoduje dátum doručenia prihlášok. Kurz sa otvára pri minimálnom počte 10 uchádzačov.

Prihláška a viac informácií na:
www.snm.sk/?kurz-muzejna-pedagogika
• Mgr. Dominik Hrdý, Centrum múzejnej komunikácie, SNM; dominik.hrdy@snm.sk; +421 204 69 238