Publikácia o Slovenskom národnom múzeu


Publikácia bola vydaná pri príležitosti 120. výročia vzniku múzea (2013). Založenie SNM priamo súvisí so vznikom Muzeálnej slovenskej spoločnosti v roku 1893 – spolku, ktorý si dal za cieľ zhromažďovať „pamiatky minulosti“ dokumentujúce dejiny Slovenska a Slovákov, bohatstvo kultúrneho dedičstva, ale aj vysoké estetické cítenie slovenského ľudu. Na idey, snaženia a ciele spoločnosti e nadviazalo niekoľko generácií múzejníkov, ktorí z „Múzea“ postupne vybudovali modernú pamäťovú a fondovú inštitúciu.

Slovenské národné múzeum je najdlhšie kontinuálne pôsobiacou kultúrnou inštitúciou na Slovensku a jedna z najväčších, ktorá patrí rezortu kultúry. Popri základnej úlohe fondovej a pamäťovej inštitúcie: nadobúdať súčasti kultúrneho dedičstva – zbierkové predmety, ochraňovať ich a sprístupňovať verejnosti, SNM počas svojho viac ako storočného pôsobenia prispieva k rozvoju vedy a vedeckého skúmania na Slovensku a spoluvytvára a formuje kultúrno-spoločenské dianie na Slovensku.

Vydanie publikácie je predovšetkým vyjadrením vďaky a úcty súčasných zamestnancov múzea niekoľkým generáciám múzejníkov, ktorí stáli pri zrode inštitúcie, v neľahkých dobách budovali múzeum, rozširovali jeho zbierkový fond a vynakladali úsilie na záchranu, ochranu a prezentáciu súčastí národného kultúrneho dedičstva. Po viac ako 30 rokoch vydalo SNM reprezentačnú publikáciu o svojej histórii a súčasnej podobe. Kniha podáva komplexný obraz o histórii, dejinných peripetiách vzniku a vývoja SNM ako inštitúcie, o jej zbierkovom fonde, ktorý je významnou informačnou bázou pri skúmaní dejín, kultúry, spoločnosti, hospodárstva a prírody Slovenska a zároveň bohatou pokladnicou nášho kultúrneho a prírodného dedičstva.

Publikáciu je možné zakúpiť
- v E-shope SNM   
- v pokladni sídelnej budovy SNM
                     Vajanského nábrežie 2
                     Bratislava