Vzdelávanie

 

Sme súčasťou projektu Ako zapojiť dospelých do aktivít múzea

Slovenské národné múzeum v Martine sa v tomto roku zapojilo do medzinárodného programu Európskej únie Erasmus+, ktorý je zameraný na vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Popri tom však program zahŕňa tiež oblasť vzdelávania dospelých, čo v praxi znamená možnosti pre zamestnancov inštitúcií a organizácií zúčastniť sa európskych aktivít profesijného rozvoja. Tými sú najmä odborné stáže, tzv. job shadowing teda pozorovanie alebo výučbové pobyty. 

Hlavným riešiteľom projektu s názvom Ako zapájať dospelých a ďalšie generácie do aktivít múzea je múzeum v estónskom meste Pärnu, pričom Slovenské národné múzeum v Martine bolo k projektu prizvané ako partner spolu s Národným múzeom v Budapešti. Jeho hlavným cieľom je nadviazanie strategických pracovných partnerstiev, medzinárodná výmena skúseností a príkladov dobrej praxe v oblasti múzejnej edukácie.

Projekt potrvá od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018.

Slovak National Museum in Martin has been involved to the international program of the European Union Erasmus +, which focuses on education, training, youth and sport. In addition, the program also covers the field of adult education, which in practice means opportunities for staff of institutions and organizations to participate in European professional development activities. These include, in particular, professional internships, job shadowing or learning stays.

The main solver of the project named "How to integrate adults and different generations into museum´s activities?" is a museum in the Estonian town of Pärnu. Slovak National Museum in Martin was invited as a partner to the project, together with the National Museum in Budapest. The main goal is to establish strategic working partnerships, international exchange of experiences and examples of a good practice in the field of musical education.

The project runs from 1 September 2017 to 31 August 2018.(Photo by Vincent Tantardini on Unsplash)