Štruktúra Archívneho fondu SNM

Archívne fondy a archívne zbierky Archívu Slovenského národného múzea

Do odbornej archívnej starostlivosti Archívu SNM patria písomné, obrazové, zvukové alebo iné archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti SNM alebo z činnosti iných právnických ako aj fyzických osôb, ktoré pre svoj historický, politický, hospodársky alebo kultúrny význam majú trvalú dokumentárnu hodnotu pre poznanie dejín SNM, Slovenska a Slovákov.

Archívny fond je súbor archívnych dokumentov pochádzajúcich z registratúry toho istého pôvodcu alebo z činnosti fyzickej osoby, ktorá nevytvára registratúru. Za archívny fond považujeme len taký súbor, v ktorom archívne dokumenty tvoria organický systém, a pre ktorý je príznačná vnútorná súvislosť jeho častí vyjadrená spoločným pôvodcom. Pre potreby archívnej praxe rozoznávame fondy jednoduché a zložité, uzatvorené a neuzatvorené, individuálne a typové.

Archívna zbierka je súbor archívnych dokumentov (písomných alebo iných dokumentov) vytvorených zberateľskou činnosťou právnickej alebo fyzickej osoby.

Archívny fond SNM tvoria:

 • fond Slovenského národného múzea, ktorý sa vytvára z registratúry (písomností), ktoré vznikli z jeho činnosti (tvoria ho podfondy - Generálne riaditeľstvo SNM a podfondy všetkých špecializovaných múzeí SNM)
 • fondy právnych predchodcov SNM (Zemedelské múzeum, Slovenské múzeum, Slovenské vlastivedné múzeum, Lesnícke múzeum, predchodcovia špecializovaných múzeí pred obdobím začlenenia do SNM)
 • fondy spolkov a spoločností (Slovenská muzeálna spoločnosť, Zväz slovenských múzeí a pod.)
 • osobné fondy a pozostalosti významných osobností
 • archívne zbierky a súbory archívnych dokumentov

Archívne dokumenty v Archíve SNM

Sú nimi všetky písomnosti (registratúrne záznamy), vzniknuté z činnosti organizácie, ktoré majú trvalú historickú a dokumentárnu hodnotu (tzv. archívne minimum):

 1. dokumenty o vzniku a zániku organizácie a jej organizačných zmenách,
 2. základné všeobecné normy (zriaďovacie listiny, štatúty, stanovy a organizačné predpisy a pod.),
 3. nariadenia, predpisy, smernice, poriadky a obežníky vydávané SNM,
 4. riadiace akty a príkazy riaditeľa SNM a riaditeľov špecializovaných múzeí,
 5. plány a koncepcie organizácie,
 6. správy a analýzy činnosti organizácie, 
 7. správy z revízií (zbierok, fondov), evidencia a dokumentácia k zbierkam a záznamy z konzervátorských a reštaurátorských zásahov na zbierkových predmetoch a archívnych dokumentoch,
 8. zápisnice z rokovaní poradných orgánov,
 9. dokumenty normatívnej povahy (zákony, zákonné opatrenia, vládne nariadenia, vyhlášky, uznesenia vlády, smernice, pokyny a ich doložky a pod., nariadenia, predpisy a obežníky vydávané SNM a záznamy zo súdnych sporov, zmluvy),
 10. správy z vedeckovýskumných úloh, články, prednášky a referáty zamestnancov SNM,
 11. účtovné doklady (uzávierky, faktúry, dobropisy, doklady poštových úradov, bánk, previerkové, revízne a iné kontrolné materiály),
 12. štatistické výkazy (účtovné a evidenčné výkazy, plány, plánovacie diagramy a tabuľky, rozpočty, rozpisy úloh, rôzne operatívne evidencie),
 13. korešpondencia (listy, žiadosti, oznámenia, návrhy zamestnancov),
 14. registratúrne a evidenčné pomôcky (denníky, protokoly, registre a pod.),
 15. evidencia nehnuteľností a technická dokumentácia budov a stavieb (projektová, konštrukčná, technologická a iná dokumentácia, zmluvy o diele a pod.),
 16. vlastný obrazový materiál (filmy, fotografie, videá, zvukové nahrávky, CD-ROM),
 17. nosiče informácií vyplývajúce z ich mechanického a automatizovaného spracovania,
 18. publikácie, kroniky, časopisy, katalógy, knihy, letáky, plagáty, tlačoviny, výstrižky z tlače a pod., ktoré sa viažu k činnosti SNM,
 19. vzory tlačív, formulárov, odtlačky pečiatok, pečiatky,
 20. scenáre, libretá, katalógy, pozvánky, skladačky, propagačný materiál z výstavnej a kultúrnej činnosti SNM.