Armáda v povstaní. Slovenské národné povstanie 1944

17. 6. 2020


Slovenské národné múzeum v spolupráci s Múzeom Slovenského národného povstania a Vojenským historickým ústavom pripravili výstavný projekt Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944, ktorý bude slávnostne otvorený dňa 17. júna 2020 o 16.00 h v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave. Pre verejnosť bude výstava sprístupnená od 18. júna do 8. novembra 2020.

Slovenské národné povstanie (SNP) predstavuje dôležitý medzník v dejinách Slovenska. Popri Varšavskom povstaní a ozbrojenom odpore v okupovanej Juhoslávii, patrí k najväčším ozbrojeným vystúpeniam proti nacizmu v Európe. Rozhodujúcou zložkou povstania bola povstalecká armáda – 1. československá armáda na Slovensku, ktorá sa významnou mierou podieľala na dvojmesačnom udržaní povstaleckého územia v tyle nemeckých frontových vojsk. V spolupráci s partizánmi znemožnila nemeckému veleniu plne využívať železničné a cestné komunikácie Slovenska na prepravu vojsk a materiálu na východný front, viazala početné nepriateľské jednotky, ktoré tak nemohli byť nasadené na fronte vo Východných Karpatoch proti vojskám Červenej armády. Dokázala to napriek nedostatkom vo výzbroji, vycvičenosti príslušníkov jednotiek, v odbornej spôsobilosti jednotlivých veliteľov a v súčinnosti s partizánmi.

Výstavný projekt je tematicky rozčlenený na niekoľko celkov, ktoré dokumentujú prípravy SNP, vznik ilegálneho Vojenského ústredia, povstaleckej 1. československej armády na Slovensku a jej organizačnú štruktúru. Ďalšie expozičné celky sa venujú jednotlivým taktickým skupinám 1. československej armády na Slovensku a jej armádnym jednotkám, účasti 1. československého stíhacieho leteckého pluku v ZSSR a 2. československej samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR na obrane povstaleckého územia, partizánskemu hnutiu, zahraničnej pomoci, ako aj zániku povstaleckej armády. Výstava je doplnená interaktívnou časťou, kde sa návštevníci oboznámia napríklad s príbehom tanku 313 (tank LT vz. 38), uvidia simuláciu veliteľského stola, dostanú možnosť vyhotoviť si dobový vojenský preukaz príslušníka povstaleckej armády tzv. golianku či zhliadnuť filmové dokumenty v multimediálnom kiosku.

Dôležitú úlohu 1. československej armády na Slovensku v SNP zhodnotilo československé ministerstvo národnej obrany v Londýne v novembri 1944:
„Je skutočne podivuhodné, že sa čs. vojská pod velením generála Goliana a neskoršie generála Viesta dokázali s tak chabým materiálnym vybavením, tak dlho držať a udržať terén proti nemeckým vojskám, ktoré mali absolútnu prevahu v tankoch, delostrelectve a letectve. Bolo jasné, že vojská zápoľnej armády, nedostatočne vyzbrojené a doplnené nedostatočne vycvičenými záložníkmi, nebudú sto udržať celé územie, na ktorom sa vojenské posádky a civilné obyvateľstvo pridalo k otvorenému boju protinemeckému. ... naše vojská po celé dva mesiace v hlbokom tyle nepriateľského frontu, proti početnej i technickej prevahe, znemožnili prevádzku po dvoch pre nepriateľa nad mieru dôležitých železníc a ... na seba pútali v dobe rozhodujúcich bojov vo východných Karpatoch a v Uhorskej nížine rad prvotriednych nemeckých vyšších jednotiek. To je čisto vojenský, nepopierateľný a veľmi dôležitý prínos čs. boja na Slovensku. ... Úsilie, ktoré slovenský ľud a vojsko vyvinulo počas dvojmesačných bojov, je obdivuhodné a musí byť považované za dôležitý československý prínos boju proti nacizmu."

Autormi výstavného projektu sú doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. z Vojenského historického ústavu a PhDr. Marian Uhrin, PhD. z Múzea Slovenského národného povstania.

Mediálni partneri SNM