Obnova hradu Krásna Hôrka

5. 3. 2020


V súvislosti s pokračujúcou obnovou požiarom zničeného hradu Krásna Hôrka usporiadalo Slovenské národné múzeum (SNM) v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR (MK SR) dňa 5. marca 2020 tlačovú konferenciu v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave. O realizácii prác v uplynulom roku a ďalších plánovaných krokoch komplexnej rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka informovali: generálny riaditeľ SNM Branislav Panis, riaditeľka SNM – Múzea Betliar v Betliari Tímea Mátéová, projektový manažér MK SR Ondrej Turza a Róbert Erdélyi z projekčného oddelenia Generálneho riaditeľstva SNM.

Podľa prezentácie aktuálneho stavu projektu Komplexná rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka pred zástupcami médií bolo v uplynulom roku zrealizovaných niekoľko významných medzníkov obnovy. Patria k ním povoľovacie procesy, ako napríklad schválené a právoplatné zmeny a doplnky územného plánu, schválenie štúdie obnovy hradu zo strany Krajského pamiatkového úradu Košice a začatie územného konania v decembri 2019. Realizovali sa i práce súvisiace s postupným odstraňovaním vlhkosti v hradných priestoroch a konštrukciách tak, aby bol hrad pripravený na hlavné rekonštrukčné práce.

Na tlačovej konferencii boli prezentované aj: dokumentácia k územnému rozhodnutiu, Architektonická štúdia obnovy dolného a stredného hradu, dokumentácia k Stavebnému povoleniu dolného a stredného hradu, koncepcia protipožiarnej ochrany hradu, ako aj schválené čiastkové dokumentácie, na základe ktorých začnú už v marci 2020 prebiehať stavebné aktivity na hrade. Ide o prípravné práce obnovy – odstraňovanie násypov, sanácia havarijného stavu klenby, realizácia predstihovej archeológie, čistenie murív a omietok a pod. V časti horný hrad bude prebiehať realizácia doplnkového architektonicko-historického výskumu. Rovnako odznela informácia o stave konzervovania a reštaurovania zbierkových predmetov ako aj ich príprava na novú expozíciu. Skúška iluminácie (nasvietenia exteriérov) hradu za prítomnosti Pamiatkového úradu bude vykonaná koncom mesiaca marca 2020. V závere roka dôjde i k finálnej demontáži žeriavu. O harmonograme ďalších prác a pripravovanom verejnom obstarávaní na zhotoviteľa stavby informoval zástupca MK SR Ondrej Turza.

Na záver stretnutia generálny riaditeľ SNM Branislav Panis informoval o rozšírení informácií o priebehu prác na hrade Krásna Hôrka na internetovej stránke múzea: www.snm.sk/?projekty , ktoré sa budú pravidelne aktualizovať. Zástupcov médií pozval priamo na obhliadku hradu Krásna Hôrka dňa 10. marca 2020, kedy sa tu zároveň koná aj prezentácia športovo-charitatívneho podujatia The Race Obstacle. Komplexný projekt obnovy hradu Krásna Hôrka a jeho okolia je najrozsiahlejším v histórii hradu, pričom nejde len o zjednodušený návrat stavu hradu pred požiarom. Projekt počíta aj s odstránením nevhodných zásahov do pamiatky realizovaných v rokoch 1956 – 1989, ktoré výrazne poškodili autenticitu pamiatky. Ak nedôjde k neočakávaným udalostiam, jednotlivé časti hradu Krásna Hôrka budú postupne dokončované od konca roku 2021 a v roku 2023 sa ráta s ukončením obnovy hornej časti hradu a jej následným sprístupnením verejnosti. Obrazová prezentácia obnovy hradu Krásna Hôrka na:
www.snm.sk/swift_data/source/sidelna_budova/2020/projekty/krasna_horka/id_1401_20/20200114_Krasnohorske%20Podhradie_prezentacia_3_VEREJNE.pdf


Mediálni partneri SNM: