Slovenská národná rada v toku času. Otvorenie novej expozície v SNM – Múzeu Slovenských národných rád

23. 5. 2019


Slovenské národné múzeum – Múzeum Slovenských národných rád v Myjave dňa 28. mája 2019 o 17.00 h slávnostne otvorí novú expozíciu s názvom Slovenská národná rada v toku času. Pre verejnosť bude expozícia prístupná od 29. mája 2019 v priestoroch SNM – Múzea Slovenských národných rád v Myjave.

Múzeum Slovenských národných rád, ako súčasť špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea, prezentuje dejinné udalosti vzniku Slovenskej národnej rady (SNR) v rokoch 1848 – 1849. Za viac ako päť desaťročí sa expozičné stvárnenie niekoľkokrát menilo, s cieľom zachytiť vývoj postavenia Slovenskej národnej rady a udalostí od jej založenia v roku 1848, až po vznik samostatnej Slovenskej republiky (1993).

Múzeum SNR bolo pôvodne budované pod gesciou Slovenského národného múzea ako pamätník. Jeho základom je pamätný dom Anny Kolényovej, kde 19. septembra 1848 po prvý raz zasadala Slovenská národná rada. V polovici 60. rokov 20. storočia pribudla moderná prístavba, podľa návrhu Ing. arch. Martina Kusého. Súčasťou pamätníka boli aj diela popredných slovenských výtvarníkov – Kláry Pataki, Rudolfa Pribiša, Jozefa Kostku, Štefana Belohradského a Erny Masarovičovej. V neskorších rokoch došlo k pričleneniu ďalších historických objektov – Bradáčovho a Kubovčiakovho domu. Postupne sa z pamätníka revolučných udalosti meruôsmych rokov začalo formovať plnohodnotné múzeum, ktoré začalo dokumentovať aj región Myjavska a priľahlých kopaníc.

Súčasná nová expozícia predstavuje komplexný pohľad na úlohu SNR a jej poslania v kontexte národných dejín. Architektonicko-výtvarné stvárnenie je riešené v súlade s pôvodným návrhom celého objektu múzea. Samotná expozícia sa delí na dva obsahovo previazané celky. Prvá časť v modernej prístavbe približuje historickú cestu Slovenskej národnej rady od jej založenia v septembri 1848, až po vznik Slovenskej republiky v roku 1993, s akcentom na najdôležitejšie dokumenty vývoja tohto politického reprezentanta slovenského národa. Expozícia približuje aj ďalšie dôležité politické dokumenty – Marcové zákony, Žiadosti slovenského národa, Memorandum slovenského národa, Martinskú deklaráciu z roku 1918, Ústavnú listinu ČSR z roku 1920, Vianočnú dohodu, Zákon o československej federácii (1968), Deklaráciu SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky zo 17. júla 1992 a Ústavu Slovenskej republiky. Hoci je väčšina dokumentov prezentovaná v podobe faksimílií, súčasťou expozície je aj ich plná textová prezentácia v elektronickej podobe.

Ďalšia časť expozície sa nachádza v autentickom prostredí domu Anny Kolényovej. Rodinnú intimitu života rodiny ilustruje tzv. dievčenská izba, ktorá spája myšlienku revolučných udalostí so životom jednoduchých ľudí – dcér A. Kolényovej – Anny a Zuzany, aktívnych účastníčiek udalostí. Dobové zariadenie priestorov s pamiatkami (napr. klin zo šibenice Vilka Šuleka, pamiatky na Jána Francisciho a pod.), dobovými grafikami, portrétmi vojenských veliteľov Karola Bórika a Františka Zacha, portrétmi pamätníkov povstania z Myjavy, účastníkov revolučných udalostí a inštalácia dobového nábytku umocňuje autenticitu expozície. Osobnosť a činnosť vdovy Kolényovej počas povstania, najmä jej pomoc zraneným, ilustruje pivničný priestor, ktorý slúžil ako úkryt aj poľná nemocnica. 

Dominantným prvkom expozície je sviatočná izba, ktorá bola centrálnym priestorom domu. Tu bol založený hlavný stan povstania, úradovali tu jeho vodcovia (Štúr, Hurban, Hodža), prijímali vyslancov okolitých obcí, vydávali rozkazy s pečaťou a podpisom Slovenskej národnej strany. Odtiaľto sa rozposielali aj všetky významné dokumenty. Miestnosti dominuje jediný zachovaný autentický predmet – stôl, na ktorom bola 19. septembra 1848 písomne potvrdená Slovenská národná rada. Interiér dotvárajú truhlica, lavica, stoličky a portréty troch najvýznamnejších aktérov revolučných udalostí – Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu.

Záver expozície je vyjadrením úcty a vďaky vdove Kolényovej a jej rodine za nezištnú pomoc, bez ohľadu na možné tragické dôsledky. Je symbolickým pamätníkom s dobovým mobiliárom, rodostromom a textovými informáciami o rodine Kolényovej, o ktorej sa do súčasnosti nezachovalo veľa relevantných správ.

SNM – Múzeum slovenských národných rád spravuje aj Rodný dom Milana Rastislava Štefánika na Košariskách.

Viac info:
Mgr. Alena Petráková,
riaditeľka múzea;
alena.petrakova@snm.sk;
+421 907 7220550
www.snm.sk/msnr; FB: SNM - Múzeum Slovenských národných rád

Mediálni partneri SNM: