Verejný odpočet SNM za rok 2019

19. 6. 2020


Verejný odpočet hospodárenia a hodnotenia činnosti najväčšej kultúrnej, pamäťovej a fondovej inštitúcie na Slovensku – Slovenského národného múzea (SNM) za rok 2019 sa uskutočnil dňa 17. júna 2020 formou tlačovej správy.

K prioritám múzea, ktoré tvorí 18 špecializovaných múzeí, spravuje viac ako 4 milióny zbierkových predmetov a takmer 300 objektov (vrátane objektov dvoch múzeí v prírode), patrili v roku 2019 základné činnosti vychádzajúce z Kontraktu č. MK-5492/2018-421/15427, uzatvoreného s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR). Finančné zabezpečenie SNM bolo v uplynulom roku plánované s celkovou sumou 20 844 995 € (štátny rozpočet 16 985 099,36 €, vlastné príjmy 3 660 251, 64 €, podnikateľská činnosť 199 644 €). Skutočnosť v hospodárení inštitúcie za rok 2019 predstavujú celkové príjmy 23 298 728 € a výdavky 21 404 683 €.

SNM dlhodobo venuje zvýšenú pozornosť správe a obnove nehnuteľného majetku. V hodnotenom období sa pozornosť sústredila na obnovu hradu Krásna Hôrka, pokračovanie obnovy Spišského hradu, ukončenie rekonštrukcie objektov Múzea Slovenských národných rád v Myjave, prípravu projektu nového depozitára Historického múzea, ďalšiu etapu budovania Múzea holokaustu v Seredi a začiatok obnovy a rekonštrukcie Múzea Martina Benku v Martine. V uplynulom roku boli ukončené aj obnovy objektov financovaných prostredníctvom nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ a nórskych fondov v Múzeách v Martine (Múzeum slovenskej dediny, projekty: Pri ceste na dedine – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní, Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd, Tradičné stavebné technológie a ochrana objektov ľudovej architektúry v múzeách v prírode cezhraničného regiónu), ako aj realizácia projektu v Múzea kultúry Maďarov na Slovensku v Dolnej Strehovej (projekt Palócland – Hont – Podpoľanie). Pokračoval aj projekt cezhraničnej spolupráce Historického a Hudobného múzea TREASURES /Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba. 

Slovenské národné múzeum plní úlohy spojené s realizáciou základných odborných činností. V rámci akvizičnej činnosti pribudlo do múzea 17 520 ks zbierkových predmetov, najviac ich bolo získaných kúpou a vlastným výskumom. SNM sa podarilo obohatiť zbierkový fond o mimoriadne hodnotné predmety, napr. z oblasti ľudovej plastiky a hudobných nástrojov (SNM – Hudobné múzeum). Mimoriadnou udalosťou je podpísanie darovacej zmluvy s grófom Moritzom Csákym, ktorý sa zaviazal darovať SNM – Spišskému múzeu v Levoči cenné artefakty, viažuce sa k rodine Csáky, pôsobiacej na Spiši. Odborná evidencia zbierkového fondu SNM sa každoročne vykonáva prostredníctvom on-line katalogizačného systému ESEZ 4G. Súčasne sa v roku 2019 pracovalo aj na elektronickej rekatalogizácii skôr nadobudnutých a katalogizovaných zbierkových predmetov. Celkový počet zbierkových predmetov k 31. decembru 2019 v správe SNM bol 4 158 026 kusov. 

Oblasť ochrany zbierkových predmetov nedosahuje v SNM želanú úroveň. Veľká časť budov a zariadení na ochranu zbierok je zastaraných a poruchových, mnohé z nich sú v havarijnom stave, napr. sídelná budova SNM v Bratislave na Vajanského nábreží 2, druhá sídelná budova SNM v Martine na Malej Hore, ale aj mnohé ďalšie. K čiastkovým zlepšeniam prispela komplexná rekonštrukcia niektorých objektov. Zlepšili sa podmienky SNM – Historického múzea na Bratislavskom hrade. Projekt budovania však z dôvodu nedostatku financií nepokračuje v požadovanom tempe. Pri rekonštrukcii Múzea SNR v Myjave boli rekonštruované bezpečnostné systémy, protipožiarna ochrana a vytvorené nové depozitáre. 

V uplynulom roku bolo odborne ošetrených 6 226 zbierkových predmetov, čo je s prihliadnutím k celkovému počtu zbierkových predmetov, spravovaných SNM, nedostatočné. Popri individuálnom ošetrovaní zbierkových predmetov SNM každoročne na svojich pracoviskách vykonáva plošné ošetrenie priestorov. Najviac zbierkových predmetov vlastnými kapacitami ošetrilo Historické múzeum. Osobitne treba vyzdvihnúť pokračovanie reštaurovania zbierkových predmetov z pozostalosti M. R. Štefánika, reštaurovanie artefaktov na výstavu o Michalovi Milanovi Harmincovi a konzervovanie vzácnej Knihy hodiniek Ilony Andrássyovej. V Technickom múzeu v Brne boli dodávateľsky reštaurované ďalšie zbierkové predmety, poškodené pri požiari hradu Krásna Hôrka. SNM – Múzeum Bojnice zreštaurovalo nástenné maľby v Strednom hrade v NKP Zámku Bojnice. 

V uplynulom roku zasadala Vedecká rada SNM, ktorá pozitívne hodnotila výsledky vedecko-výskumnej činnosti najmä v oblasti prírodných vied a schválila novú inštitucionálnu vedecko-výskumnú úlohu Príbeh Slovenského národného múzea. Viaceré špecializované múzeá získali granty na realizáciu vedecko-výskumných projektov. Archeologické múzeum realizuje projekt z APPV-15-0491 Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska v praveku a včasnej dobe dejinnej spoločne s Archeologickým ústavom SAV. Prírodovedné múzeum spolupracuje s odborníkmi z inštitúcií doma i v zahraničí a zabezpečuje udržateľnosť projektu „Vybudovanie výskumno-vývojovej infraštruktúry pre výskum genetickej biodiverzity organizmov a zapojenie do iniciatívy IBOL" v rámci OP Výskum a vývoj. Historické múzeum v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU rieši vedecko-výskumný projekt PlasmArt, zameraný na odborné ošetrenie zbierkových predmetov. Múzeá v Martine sa uchádzajú o projekt v rámci slovensko-srbskej spolupráce. Celkový počet vedecko-výskumných úloh SNM v roku 2019 bol 177.

V uplynulom roku múzeum sprístupňovalo 61 expozícií s rozličným obsahovým a informačným zameraním. Expozície sa líšia aj svojou veľkosťou. Najviac sú navštevované expozície na hradoch, zámkoch a kaštieľoch (Spišský hrad, Bratislavský hrad, zámok Bojnice, kaštieľ v Betliari, hrad Červený Kameň a iné). Špecifickou formou múzejnej prezentácie sú múzeá v prírode (Múzeum slovenskej dediny v Martine v Jahodníckych hájoch a Múzeum ľudovej architektúry severovýchodného Slovenska vo Svidníku). V roku 2019 pribudla nová expozícia v Múzeu SNR v Myjave s názvom Slovenská národná rada v toku času. Historické múzeum sprístupnilo časť Stredovek v rámci Národnej historickej expozície na Bratislavskom hrade. Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku otvorilo prvú časť stálej expozície múzea v Bratislave s názvom Jedlo, sny, nápoje... Všedné dni a sviatky zo života a Pamätnú výstavu Šándora Máraia v Košiciach. Múzeum židovskej kultúry pripravilo na otvorenie posledný barak v Múzeu holokaustu v Seredi (otvorené v januári 2020).

Múzeum ponúklo verejnosti celkovo 165 výstav. K úspešným výstavným projektom patrila výstava KleNoty z múzea. Ako sa zbiera hudba v sídelnej budove SNM, výstavy na Bratislavskom hrade – Martin Benka, Zlatý vek Peterhofu a výstava Kelti z Bratislavy. V máji pripravilo Historické múzeum experimentálne digitálnu prezentáciu z vlastných zbierok, ako aj zo zbierok slovenských múzeí a galérií, ktoré boli v rámci projektu OPIS digitalizované a spracované v SLOVAKIANE. SNM sa úspešne prezentovalo aj na multimediálnej výstave IXPO. Mimoriadne pozitívne boli verejnosťou prijaté výstavy Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ a výstava N89 – Cesta k slobode. V zahraničí sa SNM podieľalo na Česko/slovenskej – Slovensko/českej výstave s Národným múzeom v Prahe. V spolupráci s Archäologisches museum vo Frankfurte nad Mohanom, Nemecko pripravilo výstavu BIATEC/NONNOS: Kelten an der mittleren Donau. V rámci cezhraničnej spolupráce SK/AT na projekte TREASURES/Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba Historické a Hudobné múzeum sprístupnilo v máji 2019 výstavu „Pripraviť sa, poklad, štart! Putovanie za hodnotami" v nemeckom a slovenskom jazyku, v priestoroch kaštieľa Marchegg (Rakúsko). V spolupráci s múzeom v Jablonci nad Nisou (ČR) bola realizovaná aj výstava Dva v jednom (prehliadka nápojového skla v bývalom Československu).

Múzeum vydáva množstvo edičných titulov ako výsledok vedecko-výskumnej činnosti kurátorov múzea (zborníky, monografie, väčšie katalógy k výstavám, sprievodcovia po stálych expozíciách múzea). Časť štúdií je publikovaná v periodických aj neperiodických zborníkoch múzea. SNM je spoluvydavateľom časopisu Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo a vydavateľom časopisu Múzeum, ktorý plní aj metodickú funkciu vo vzťahu k múzeám SR. Popri tlačených tituloch SNM čoraz viac využíva aj elektronické médiá. Každoročne vydáva niekoľko desiatok plagátov, letákov, drobných tlačí a pod., propagujúcich výstavy a výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity.

Súčasťou prezentačných aktivít múzeí SNM sú aj kultúrno-vzdelávacie činnosti, z ktorých mnohé si získali značnú popularitu širokej verejnosti: burzy starožitností na rade Červený Kameň, Národopisné leto v Múzeu slovenskej dediny v Martine, zamerané najmä na rodiny s deťmi a iné. Centrum múzejnej komunikácie SNM aj v roku 2019 koordinovalo aktivity pamäťových a fondových inštitúcií počas Noci múzeí a galérií ako hlavný koordinátor pre Bratislavu a Bratislavský samosprávny kraj. Múzejní pedagógovia venujú pozornosť práci so školami – napr. SNM – Historické múzeum, SNM – Archeologické múzeum, SNM – Prírodovedné múzeum, pracoviská v Martine či Múzeum bábkarských kultúr a hračiek. V letných mesiacoch sa realizujú detské tábory a inštitúcie v Bratislave spolupracujú na projekte Detská univerzita Komenského. V roku 2019 Múzeá SNM realizovali spolu 3 192 aktivít.

Jednotlivé špecializované múzeá SNM sa podieľajú aj na realizácii odborno-metodickej, informačnej a vzdelávacej činnosti. SNM – Historické múzeum pripravilo v novembri 2019 medzinárodnú konferenciu ICOM Revolúcia: nežná x digitálna – digitálne a sociálne médiá v múzeách 30 rokov po. Hudobné múzeum v spolupráci so Slovenskou muzikologickou asociáciou a Katedrou muzikológie Filozofickej fakulty UKB zrealizovalo medzinárodnú muzikologickú konferenciu „Hudba v Bratislave" v rámci cyklu „Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín VI". Muzeologický kabinet organizoval vzdelávacie aktivity pre odborných zamestnancov múzeí (odborný seminár pre pracovníkov múzeí pracujúcich s fotografickým materiálom). Centrum múzejnej komunikácie pokračovalo v realizácii akreditovaného kurzu múzejnej pedagogiky v rámci celoživotného vzdelávania v múzeu.

Návštevnosť expozícií, výstav a kultúrno-vzdelávacích podujatí múzea je dlhodobo stabilizovaná s potenciálom rastu okolo 5 – 10 % ročne a v posledných rokov prekračuje 1 milión návštevníkov ročne. V uplynulom roku navštívilo všetky múzeá SNM spolu 1 211 559 návštevníkov. Výrazný nárast zaznamenal aj počet neplatiacich návštevníkov – viac ako 40 000 osôb. Stabilizoval sa počet deti a mládeže do 18 rokov. V roku 2019 došlo k nárastu návštevnosti najmä na Bratislavskom hrade, kde počet návštevníkov prevýšil počet návštevníkov v múzeu v Bojniciach a vyrovnal sa počtu návštevníkov Spišského hradu.

Viac info vo výročnej správe SNM 2019 (PDF, 2,7 MB)


Mediálni partneri SNM: