Úvodné informácie o SNM – MĽŠ v Modre


SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre vzniklo v roku 1965 ako personálne múzeum venované Ľudovítovi Štúrovi, vedúcej osobnosti slovenského národného hnutia v polovici 19. storočia. V Múzeu sa nachádza obsiahla expozícia Ľudovít Štúr a moderné Slovensko a tiež Pamätná izba Ľudovíta Štúra, v ktorej zomrel 12. januára 1856 vo veku 40 rokov. Múzeum venuje pozornosť aj dejinám mesta Modry a priľahlého regiónu, najmä jeho kultúrnej, historickej a národopisnej tradícii, úzko spätej s dávnym rozvojom keramiky a hrnčiarstva v Modre. V súčasnosti spravuje niekoľkotisícový zbierkový fond, ktorý obsahuje keramiku, ľudový textil, historický nábytok, výtvarné diela a fotografie.

V oblasti keramických tradícií pripravuje múzeum každoročne výstavy, prednášky, spolupracuje so Slovenskou ľudovou majolikou a individuálnymi keramikármi pri prípravách festivalov a jubilejných podujatí s keramickou tematikou. Kultúrny ruch Modry v posledných desaťročiach pociťoval potrebu keramického múzea, ktoré nemohli suplovať príležitostné výstavy. Vďaka iniciatíve múzea bola v roku 1994 sprístupnená v historickej bašte mestského opevnenia Galéria Ignáca Bizmayera a v roku 2012 vybudovalo objekt Múzea slovenskej keramickej plastiky, ktoré v súčasnosti tvorí spolu s galériou jednotný celok – keramické múzejné centrum.

Múzeum slovenskej keramickej plastiky bolo vybudované vďaka spoločnému slovensko-rakúskemu projektu TRAKER – Tradície z hliny – cesty za poznaním keramického dedičstva, ktorý realizovalo v rámci cezhraničnej spolupráce SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre spolu s Österreichisches Museum für Volkskunde vo Viedni (ÖMV, Rakúske národopisné múzeum). Finančné prostriedky boli získané z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013, ktorý bol zameraný na prehĺbenie spolupráce medzi susediacimi regiónmi. Projekt je ukážkou úspešnej medzinárodnej spolupráce v odbore štúdia a prezentácie keramického dedičstva.

Galéria Ignáca Bizmayera prezentuje život a dielo národného umelca, vrcholného predstaviteľa slovenskej figurálnej keramickej tvorby. Pochádzal z rodiny s habánskymi koreňmi. Vyučil sa v Keramickej škole v Modre, niekoľko rokov pôsobil ako maliar a majster v keramickej dielni a v Modre sa usadil natrvalo. Od počiatku prejavoval záujem o figurálnu tvorbu. Mimoriadnou vnímavosťou a hlbokým zmyslom pre detail počas svojho plodného života stvárnil celú plejádu postáv v ich pôvodnom prirodzenom prostredí. Do hliny preniesol odchádzajúci starý svet, ktorý v priebehu posledných desaťročí úplne vymizol. Reprezentatívne diela Ignáca Bizmayera vystavené v galérii, sú majetkom Múzea Ľ. Štúra v Modre a Historického múzea v Bratislave.

Dôležitým nástrojom na oživenie verejného záujmu o keramické tradície sú prezentačné aktivity. Jednou z tradičných aktivít, ktoré organizujú už 11 rokov Múzeum Ľudovíta Štúra a občianske združenie Modranská beseda v spolupráci s mestom Modra, Slovenskou ľudovou majolikou, keramickými majstrami a ďalšími nadšencami je Slávnosť hliny – keramická Modra. Úlohou múzea v tomto projekte je príprava viacerých keramických výstav a organizácia medzinárodného keramického seminára, ktorý je každoročne venovaný špecifickej téme: Keramická figurálna tvorba, Habáni a habánska keramika, Tradičný hrnčiarsky a kuchynský riad, Kachliarstvo a tehliarstvo.... Hlavným podujatím festivalu Slávnosť hliny pre širokú verejnosť je keramický jarmok s bohatým kultúrnym programom, keramickými dielňami pre deti i dospelých a tradičným alegorickým sprievodom ulicami mesta – hrnčiarskou labovkou. Slávnosť hliny patrí každoročne k podujatiam DEDK (Dni európskeho kultúrneho dedičstva).